[2011-10-11] Konkurs fotograficzny Z?bki w czterech porach roku

Fotografie oceniane b?d? przez jury, w ktrym zasi?d? m.in.:
Artur Murawski Zast?pca Burmistrza Miasta Z?bki,
Grzegorz Siwek Prezes Towarzystwa Przyjaci? Z?bek,
S?awomir Skotnicki Dyrektor Miejskiego O?rodka Kultury,
Piotr Strza?kowski Redaktor Naczelny Portalu zabki24.pl.
Patronami konkursu s?: Burmistrz Miasta Z?bki, Starosta Powiatu Wo?omi?skiego oraz Fundacja And I Am Up.
Nagrod? g?wn? dla pierwszego etapu jest drukarka fotograficzna, ufundowana przez Burmistrza Miasta Z?bki, ale tak?e wiele innych, cennych upominkw dla fotografw od Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach, Towarzystwa Przyjaci? Z?bek i Portalu zabki24.pl. Ponadto po zako?czeniu wszystkich etapw wybrane zostan? po 3 zdj?cia do ka?dej pory roku i znajd? si? one na kalendarzach wydawanych przez Urz?d Miasta w Z?bkach, a najlepsze prace zaprezentowane b?d? na Wielkim Finale Konkursu, na ktrym nie zabraknie takich atrakcji, jak chocia?by koncert muzyki klasycznej - Cztery pory roku A. Vivaldiego, pokazy ta?ca oraz wiele, wiele innych o czym b?dziemy szczeg?owo Pa?stwa jeszcze informowa?.

Regulamin konkursu
1. Organizatorami konkursu s?: Towarzystwo Przyjaci? Z?bek, Portal zabki24.pl oraz Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach.
2. Patronat nad konkursem sprawuj?: Burmistrz Miasta Z?bki, Starosta Powiatu Wo?omi?skiego oraz Fundacja And I Am Up.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, niezale?nie od wieku czy miejsca zamieszkania.
4. Celem Konkursu jest:
zach?canie mieszka?cw Z?bek do poszukiwania ciekawych zak?tkw w swoim mie?cie,
ukazanie pi?kna zmieniaj?cego si? w ci?gu roku krajobrazu w ods?onach czterech pr roku,
mo?liwo?? prezentacji zdj??.
5. Konkurs sk?ada si? z 4 etapw:
I ETAP Jesie? (termin nadsy?ania zdj?? 10 pa?dziernika 14 grudnia 2011r.),
II ETAP Zima (termin nadsy?ania zdj?? 15 grudnia 2011 r. 1 marca 2012r.),
IIIETAPWiosna(terminnadsy?aniazdj??2marca14maja2012r.),
IV ETAP Lato (termin nadsy?ania zdj?? 15 maja 15 sierpnia 2012r.).
6. Ka?dy uczestnik konkursu mo?e zg?osi? do 2 fotografii o tematyce odpowiadaj?cej w?a?ciwemu etapowi konkursu.
7. Ocenie b?d? podlega?y: warto?? artystyczna zdj?cia, dopracowanie pod wzgl?dem technicznym, oryginalno?? i niekonwencjonalno?? sfotografowanych miejsc.
8. Zg?aszane fotografie powinny by? formacie JPG o wymiarach min. 12001600 pikseli oraz
nie powinny przekracza? 8 MB.
9. Fotografia musi by? dopracowana pod wzgl?dem artystycznym i technicznym.
10.W celu dokonania podstawowej obrbki zdj?cia, zezwala si? na:
retusz fotografii, polegaj?cy na korekcji polepszaj?cej np. kolorystyk?, nasycenie, jasno?? lub kontrast ca?ej fotografii,
wykonanie tzw. kadrowania, polegaj?cego na wyci?ciu pewnego fragmentu fotografii z ca?ego, oryginalnego kadru.
11.Niedozwolone s? przerbki zdj?cia odnosz?ce skutek jedynie na jego wybranych fragmentach, a w szczeglno?ci niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentw fotografii, dokonywanie fotomonta?u oraz ??czenie kilku fotografii.
12.Fotografie, na ktrych b?d? si? znajdowa? jakiekolwiek znaki wodne lub daty, b?d? dyskwalifikowane.
13.Wys?ane zdj?cia nie mog? by? wcze?niej nagradzane czy wystawiane. Uczestnik Konkursu o?wiadcza, ?e zg?aszane przez niego prace nie by?y wcze?niej nagradzane.
14.Zg?aszane prace nale?y zg?asza? w odpowiednich terminach na adres: redakcja@zabki24.pl.
15.Ka?dy uczestnik musi do??czy? kwestionariusz osobowy, ktry jest za??cznikiem do niniejszego regulaminu.
16.Osoby niepe?noletnie zobowi?zane s? do??czy? rwnie? pisemn? zgod? rodzicw lub opiekunw na udzia? w Konkursie.
17.Uczestnik zg?aszaj?c fotografi? do konkursu jednocze?nie o?wiadcza, i? jest jej autorem i posiada do niej wy??czne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniej?ce na fotografii wyra?aj? zgod? na ich opublikowanie oraz publiczn? ekspozycj?.
18.Uczestnik mo?e otrzyma? maksymalnie jedn? nagrod? g?wn?, czyli zwyci??y? w jednym z czterech etapw Konkursu, niezale?nie od ilo?ci zg?oszonych prac.
19.Prace b?d? oceniane przez jury powo?ane przez organizatora konkursu.
20.Decyzje jury s? ostateczne.
21.Prace zg?oszone w konkursie mog? zasta? opublikowane na stronach internetowych organizatorw oraz w galerii Miejskiego O?rodka Kultury, kalendarzu wydawanym przez Urz?d Miasta Z?bki oraz innych materia?ach lub publikacjach organizatorw Konkursu.
22.Autorzy wyr?nionych fotografii zostan? poinformowani telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu do 14 dni po zako?czeniu ka?dego z etapw. Lista laureatw poszczeglnych etapw konkursu zostanie rwnie? zamieszczona na stronie internetowej http://tpz.org.pl/ oraz http://www.zabki24.pl/.
23.Uczestnicy Konkursu wyra?aj? zgod? na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z p?n. zm.) dla potrzeb Konkursu.
24.Uczestnikom Konkursu przys?uguje prawo wgl?du do przekazanych danych osobowych oraz
do ich poprawiania.
25.Zg?oszenie prac konkursowych rwnoznaczne jest z akceptacj? regulaminu Konkursu i o?wiadczeniem, ?e fotografie z?o?one na Konkurs zosta?y wykonane osobi?cie.
26.Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do przerwania lub odwo?ania konkursu oraz do zmiany
regulaminu.

komentarze

  • 2011-12-07 Aspelskesgefs napisał(a):
    co szukalem, dzieki