Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane sÄ… i przetwarzane przez Miejski OÅ›rodek Kultury w ZÄ…bkach z siedzibÄ… przy ul. SÅ‚owackiego 10, 05-091 ZÄ…bki.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować

z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu 783-220-250 lub mailowo: daneosobowe@zabki.pl od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach 8.00-15.00.

Dane przetwarzane sÄ… w celu udziaÅ‚u w zajÄ™ciach, konkursach i innych przedsiÄ™wziÄ™ciach, których organizatorem lub wspóÅ‚organizatorem jest MOK.

PodstawÄ… prawnÄ… ich przetwarzania jest obowiÄ…zek realizowania przez MOK ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaÅ‚alnoÅ›ci kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.) oraz zgoda osób, których dane sÄ… przetwarzane (np. wizerunek, numer telefonu, mail).

OdbiorcÄ… danych mogÄ… być placówki pocztowe (poÅ›rednicy w dorÄ™czaniu korespondencji), banki (poÅ›rednicy transakcji finansowych) oraz inne podmioty wspóÅ‚pracujÄ…ce w MOK przy organizowaniu zajęć, konkursów, innych przedsiÄ™wzięć.

Ujawnienie danych odbiorcom wynika z odrÄ™bnych przepisów, do których przestrzegania jest zobowiÄ…zany MOK.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

PaÅ„stwa dane bÄ™dÄ… przechowywane przez czas potrzebny do zrealizowania celu, a nastÄ™pnie zostanÄ… przekazane do archiwum, gdzie bÄ™dÄ… przechowywane przez okres wynikajÄ…cy z przepisów prawa i po tym czasie zostanÄ… zniszczone. SzczegóÅ‚y dotyczÄ…ce okresów przetwarzania danych zawarte sÄ… w jawnym Rejestrze czynnoÅ›ci przetwarzania, który jest dostÄ™pny na stronie internetowej MOK.

Przysługuje Państwu prawo:

–      Å¼Ä…dania dostÄ™pu do swoich danych, ich sprostowania, usuniÄ™cia (zgodnie z art. 15-17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

–      cofniÄ™cia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji dla siebie,

–      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych przez Państwa nie jest wymogiem ustawowym, ale nie podanie ich często uniemożliwi udział Państwa (lub Państwa dzieci) w zajęciach organizowanych przez MOK.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Państwa dane nie będą przetwarzane w innych celach niż podane powyżej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych 

 

Zgodnie z art. 13 RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych (dalej: RODO) MOK w ZÄ…bkach informuje, iż:

1.         Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski OÅ›rodek Kultury  w ZÄ…bkach, z siedzibÄ… ul. SÅ‚owackiego 10, 05-091 ZÄ…bki.

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest RadosÅ‚aw Wasilewski, e-mail: daneosobowe@zabki.pl,  tel. 783-220-250.

3.         Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane w celach zwiÄ…zanych z zawarciem i realizacjÄ… umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

4.         Pani/Pana dane osobowe mogÄ… być udostÄ™pniane odpowiednim odbiorcom, w szczególnoÅ›ci podmiotom zewnÄ™trznym zajmujÄ…cym siÄ™ obsÅ‚ugÄ… informatycznÄ… lub prawnÄ… administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli dziaÅ‚alnoÅ›ci administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    

5.         Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… przechowywane przez okres niezbÄ™dny do wykonania umowy, a po jej rozwiÄ…zaniu lub wygaÅ›niÄ™ciu – przez obowiÄ…zkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrÄ™bnymi przepisami.

6.         PrzysÅ‚uguje Pani/Panu prawo dostÄ™pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniÄ™cia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach okreÅ›lonych w przepisach RODO.

7.         PrzysÅ‚uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbÄ™dnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie bÄ™dzie możliwe jej zawarcie.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z zapisami RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujÄ™, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach. Adres Ośrodka: ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki, tel. 22 781 64 30.

2. Administrator powoÅ‚aÅ‚ Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferÄ™ przetwarzania danych osobowych. Z IOD – p. RadosÅ‚awem Wasilewskim można kontaktować siÄ™ pod adresem mailowym daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie 783-220-250.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeÅ„stwa pracowników oraz zapewnienia porzÄ…dku publicznego i bezpieczeÅ„stwa obywateli na terenie monitorowanym.

4. Monitoring wizyjny miasta skÅ‚ada siÄ™ z trzech kamer, których lokalizacja jest nastÄ™pujÄ…ca:

- kamera 1 – parking

- kamera 2 – Å›ciana frontowa budynku

- kamera 3 – korytarz na parterze budynku

5. PodstawÄ… przetwarzania danych jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzÄ…dzie gminnym.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 14 dni.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bÄ™dÄ… wyÅ‚Ä…cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie wÅ‚aÅ›ciwie skonstruowanych, zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

9. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.