III Powiatowy Konkurs Poetycki

REGULAMIN

I. Organizator:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
Wsp?organizatorzy:
Porozumienie Domw i O?rodkw Kultury Powiatu Wo?omi?skiego
Patronat:
Starosta Powiatu Wo?omi?skiego

II. Cele
1. Przybli?enie postaci i twrczo?ci ks. Jana Twardowskiego
2. Twrcza interpretacja wybranych utworw Poety
3. Integracja ?rodowisk powiatu wo?omi?skiego

III. Grupy wiekowe
Konkurs skierowany jest do:
uczniw szk? podstawowych (klasy IV VI)
gimnazjalistw
licealistw

IV. Kategorie konkursu:
1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja ?piewana indywidualnie lub zespo?owe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zesp? do 6 osb instrumenty w?asne)
3. Teatr jednego aktora - prezentacja spektaklu w oparciu o poezj? lub proz? poety (czas do 10 minut)

V. Przebieg konkursu:
Konkurs sk?ada si? z dwch etapw:

1. ELIMINACJE GMINNE zostan? przeprowadzone przez O?rodki Kultury bior?ce udzia? w konkursie. Karty zg?osze? uczestnikw, ktrzy wezm? udzia? w finale konkursu nale?y przes?a? do dnia 10.10.2011 r. na adres:

Miejski O?rodek Kultury
ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

2. FINA? KONKURSU - w dniu 26.10.2011 r. o godz. 10:00
w sali widowiskowej Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach przy ul. Orlej 8

VI. Uwaga
1. Gmina/miasto mo?e by? reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestnikw/zespo?y w ka?dej grupie wiekowej (w przypadku braku zg?osze? z danej grupy wiekowej - mo?na zwi?kszy? ilo?? uczestnikw w pozosta?ych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.