IV Konkurs Jase?ek "DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

REGULAMIN
III KONKURSU JASE?EK
"DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

1. Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2. Cele konkursu
? popularyzacja zwyczajw i obrz?dw zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem
? rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
? rozwijanie zdolno?ci artystycznych

3. Warunki uczestnictwa
? konkurs skierowany jest do przedszkolakw oraz dzieci z klas 0.
? prezentacja nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 15 minut
? ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut
? karty zg?oszenia nale?y dostarczy? do 11 stycznia 2013 roku do:

MOK Z?bki
ul. S?owackiego 10
tel/fax 22 781 64 30

4. Organizacja
Konkurs odb?dzie si? 23 stycznia 2013 w MOK przy ul S?owackiego 21.
Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla ka?dej grupy indywidualnie

5. Kryteria oceny
Jury ocenia?o b?dzie:
? zaanga?owanie wszystkich aktorw wyst?puj?cych w przedstawieniu
? dobr scenografii i rekwizytw
? oglny wyraz artystyczny