[2013-04-06] Premiera spektaklu

Mam na imi? Psyche

Spektakl Mam na imi? Psyche niebawem wystrzeli w umys?y widzw. Recidrama w wykonaniu aktorki Anny Marii Grabi?skiej, w re?yserii Marka Wysockiego przyprawi widzw o szybsze bicie serc Wielkimi krokami zbli?a si? kwietniowa prapremiera najnowszego spektaklu, nosz?cego tytu? Mam na imi? Psyche. Wydarzenie po raz pierwszy b?dzie mo?na obejrze? go?cinnie na scenie Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach. Przeniesiemy si? w otch?a? wyobra?ni i bogactwa kultur: ?ydowskiej, arabskiej czy cyga?skiej. Oblicza wielu tradycji kulturowych odkrywa? b?dzie posta? dziewczyny cierpi?cej na schizofreni?. Twrcy zabior? widzw w podr? do zak?adu psychiatrycznego, a dok?adnie do jednego z pokoi szpitalnych, gdzie rozgrywa si? akcja spektaklu. Do miejsca onirycznego, dziwnego, tajemniczego. Choroba pensjonariuszki psychiatryka objawi si? za pomoc? przemian osobowo?ciowych. Kolejne wcielenia schizofreniczki zrodz? si? na oczach widzw. Dziewczyna wychodz?c ze swej szpitalnej skry uka?e si? jako ?ydwka, nios?ca ze sob? ci??ar wyznawanej wiary. Ujrzymy ods?on? wyzwolonej Arabki, po?wi?caj?cej swe ?ycie w ataku terrorystycznym. Przenikniemy tak?e do osobowo?ci bawi?cej do ?ez Cyganki. Ka?da z postaci przedstawi si? widzom tak?e w piosence aktorskiej, by wyostrzy? emocjonalne pok?ady drzemi?ce w chorobie. Za spraw? zaburzonej psychiki dziewczyny ujrzymy wachlarz przenikaj?cych si? kultur. Spektakl pozwoli nam do?wiadczy? cierpie? i rado?ci osoby ob??kanej. Dotkniemy rwnie? olbrzymiego ci??aru ponadkulturowej choroby. Histori? raz tragiczn?, raz zabawn? i zarazem mocno zwariowan? opowie wyj?tkowa aktorka scen polskich Anna Maria Grabi?ska. Wokalistka ?piewaj?ca niegdy? w Piwnicy pod Baranami, aktorka doceniona przez publiczno?? Teatru Groteska w Krakowie. Spektakl powsta? w celu odczarowania rzeczywisto?ci zak?adw psychiatrycznych. G??boko we mnie tkwi niezgoda na tragiczny obraz choroby psychicznej. Schizofrenia to nie tylko z?o i l?k, ale rwnie? bogactwo wyobra?ni, rado?? i ?ycie, tyle tylko, ?e jest to ?ycie w innej formie, ni? to, ktre znaj? ludzie zdrowi mwi aktorka Anna Maria Grabi?ska. Adaptacji scenicznej niecodziennego monodramu muzycznego podj?? si? znakomity re?yser Marek Wysocki. Swoje bogate do?wiadczenie aktorskie wyniesione z Teatru Narodowego czy Teatru Syrena przekuwa on w zaskakuj?ce rozwi?zania re?yserskie. Niegdy? graj?cy u takich s?aw wsp?czesnego teatru jak Adam Hanuszkiewicz czy Krystian Lupa, obecnie tworz?cy wizjonerski teatr psychologiczny. Zbigniew Herbert kiedy? napisa?: Aby doj?? do ?rde?, trzeba p?yn?? pod pr?d, z pr?dem p?yn? tylko ?mieci. Podejmuj? si? dzisiaj re?yserii monodramu o trudnej tematyce, gdy? g??boko wierz?, ?e jest w tym sens. Niecodzienno?? tego przedsi?wzi?cia stanowi o jego sile. Nietrudno jest tworzy? rzeczy ?atwe, ale nie?atwo jest podj?? si? rzeczy dyskusyjnych, niekomfortowych jak choroba psychiczna, terroryzm czy religie ?wiata- t?umaczy re?yser Marek Wysocki. W spektaklu wykorzystano mi?dzy innymi kompilacje tekstw klasycznych i wsp?czesnych, autorstwa Juliusza S?owackiego, Juliana Tuwima czy Ivany Sajko. Ciekawostk? b?dzie niepublikowany dot?d monolog Cyganki, powsta?y specjalnie dla wyj?tkowej recidramy Marka Wysockiego. Autor monologu, Don Vasyl Szmidt, romski piosenkarz i poeta, wywodz?cy si? z krlewskiego rodu Baro Szero, oddaje widzom wzruszaj?c? modlitw? Cyganki z my?l? o niecodziennej roli teatru oczyszczaj?cego. W nowatorskiej formie, ochrzczonej przez twrcw mianem recidramy, (po??czenie formy recitalu piosenki aktorskiej i monodramu teatralnego) us?yszymy aran?acje muzyczne warszawskiego jazzmana, Jacka Brzeszczy?skiego. Twrcy spektaklu udowodni?, ?e z umys?owo?ci ludzkiej nie ma wyj?cia, a szpital psychiatryczny to dopiero pocz?tek Jednym z patronw projektu teatralnego jest Ambasador Chorwacji Jego Ekscelencja Ivan Del Vechio. Auspicjami obj??a projekt Wy?sza Szko?a Wsp?pracy Mi?dzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wo?ominie. Prapremiera w MOK w Z?bkach 5 i 6 kwietnia. Spektakl przeznaczony wy??cznie dla widzw o mocnych nerwach. RECIDRAMA W WYKONANIU ANNY MARII GRABI?SKIEJ RE?YSERIA: MAREK WYSOCKI ADAPTACJA: ANNA GRABI?SKA WYKORZYSTANO TEKSTY: S?OWACKI, TUWIM, DON VASYL SZMIDT, SAJKO, APOKALIPSA ?W. JANA, FRAG. EW. ?W. MARKA ARAN?ACJE MUZYCZNE: JACEK BRZESZCZY?SKI ZDJ?CIA I PROJEKT PLAKATU: MARCIN WZIONTEK,LESZEK SALACH Czas trwania spektaklu: 80 minut