[2013-03-20] Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl

Szanowni Mieszka?cy Z?bek

Szanowni Pa?stwo, informuj? uprzejmie, ?e na posiedzeniu Rady Miasta Z?bki w dniu 13 marca 2013 r. Rada Miasta Z?bki, przyj??a uchwal? Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdro?enia lokalnego programu pomocy spo?ecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl. Podstawowe informacje o ww. programie lokalnym przedstawiam Pa?stwu poni?ej
Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mie?cie Z?bki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zast?pczych, zamieszka?ych na terenie Miasta Z?bki i zameldowanych pod wsplnym adresem na pobyt sta?y lub czasowy powy?ej 3 miesi?cy.
Rodzin? Wielodzietn? zgodnie z 2 cytowanej powy?ej Uchwa?y Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina sk?adaj?ca si? z rodzicw lub jednego rodzica, wychowuj?ca troje lub wi?cej dzieci w wieku do 18 roku ?ycia lub do uko?czenia 25 roku ?ycia, je?eli dziecko, ktre uko?czy?o 18 lat uczy si? w szko?ach, o ktrych mowa w przepisach o systemie o?wiaty lub przepisach o szkolnictwie wy?szym.
Wsparcie Rodziny Wielodzietnej b?dzie polega? na wprowadzeniu przez Miasto Z?bki i jego jednostki organizacyjne systemu nast?puj?cych zni?ek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:
1. 50 % zni?ki w op?acie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
2. 50 % zni?ki w op?acie za zaj?cia sportowe prowadzone w Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji, nie wi?cej jednak ni? 100,00 z? dla jednego dziecka miesi?cznie,
3. 50% zni?ki w op?acie za zaj?cia prowadzone w ramach sekcji i k? zainteresowa? w Miejskim O?rodku Kultury, nie wi?cej jednak ni? 100,00 z? dla jednego dziecka miesi?cznie.
4. 50% zni?ki w op?acie za posi?ki wydawane w formie obiadw przez publiczne szko?y podstawowe i publiczne gimnazja, nie wi?cej jednak ni? 100,00 z? dla jednego dziecka miesi?cznie, za wyj?tkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy do?ywiana w szkole
Zgodnie z 8 cytowanej powy?ej Uchwa?y Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. realizacja tego programu nast?pi pod warunkiem i nie wcze?niej ni? po przeznaczeniu przez Powiat Wo?omi?ski ?rodkw na realizacj? tego programu w Mie?cie Z?bki w wysoko?ci nie mniejszej ni? 30 % przewidywanych kosztw.
Bior?c powy?sze pod uwag?, informuj? Pa?stwa, ?e o terminie i miejscu sk?adania wniosku o wydanie Powiatowej Karty Rodziny, jak i o wzorze ww. wniosku, poinformujemy Pa?stwa po pozytywnym rozpatrzeniu przez Starost? Wo?omi?skiego, wniosku z?o?onego przez Burmistrza Miasta Z?bki do Starosty Wo?omi?skiego w Starostwie Powiatowym w Wo?ominie ul. Pr?dzy?skiego 3, o przyznanie dotacji na ten cel.
Jednocze?nie nadmieniam, ?e przyj?cie przez Rad? Miasta Z?bki uchwa?y Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdro?enia lokalnego programu pomocy spo?ecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl, zwi?zane jest ?ci?le z przyj?ciem przez Powiat Wo?omi?ski - Uchwa?y Nr XXI-235/2012 Rady Powiatu Wo?omi?skiego z dnia 27 wrze?nia 2012 r. dotycz?cego Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wo?omi?skim TAKrodzina.pl, ktry przewiduje szereg dzia?a? podejmowanych przez Powiat Wo?omi?ski na rzecz rodziny, maj?cych na celu tworzenie warunkw do wszechstronnego rozwoju rodziny wielodzietnej oraz kszta?towania jej pozytywnego wizerunku w najbli?szym ?rodowisku lokalnym.


Z powa?aniem
Burmistrz Miasta Z?bki