V KONKURS KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH

REGULAMIN V KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH w Z?bkach Serdecznie zapraszamy uczniw z?bkowskich szk? do udzia?u w festiwalu kol?d anglo - i niemieckoj?zycznych: Christmas time in a song Weihnachtszeit im Lied 1. Cele konkursu: - popularyzacja kol?d angielskich i niemieckich, - motywowanie uczniw do nauki j?zykw obcych, - uwra?liwianie na tradycje innych kultur, - ??czenie zdolno?ci wokalnych i j?zykowych. 2. Organizatorzy: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w Z?bkach 3. Zasady uczestnictwa: Adresatami konkursu s? uczniowie z?bkowskich szk? podstawowych i gimnazjw, ktrzy wyst?puj? w trzech kategoriach wiekowych: -uczniowie klas I-III -uczniowie klas IV-VI -gimnazjali?ci. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kol?dy w j?zyku angielskim lub niemieckim (nie d?u?szej ni? 4 zwrotek). Utwory mog? by? wykonywane a capella, lub z w?asnym akompaniamentem (p?yta CD z wersj? instrumentaln?, keyboard, gitara lub inny dowolny instrument). 4. Etapy konkursu: -Etap I (szkolny)- nauczyciele z danej placwki dokonuj? wyboru najlepszych solistw lub zespo?w. Do fina?u ka?da szko?a typuje do 8 wykonawcw (za wykonawc? uwa?a si? solist? lub zesp?) bez wzgl?du na kategori? wiekow?. Zg?oszenie wy?onionych w etapie szkolnym kandydatw nale?y przes?a? do 3 stycznia 2014 r. na za??czonej karcie na adres: Miejski O?rodek Kultury 05-091 Z?bki ul. S?owackiego 10 tel/fax 22 781 64 30 -Etap II (fina?) odb?dzie si? 8 stycznia (?roda) 2014r. w MOK w Z?bkach ul. S?owackiego 21 o godz. 10.00 Nagrodzeni i wyr?nieni wezm? udzia? w Koncercie Laureatw, ktry odb?dzie si? 11 stycznia (sobota) o godz. 17.00. w MOK ul. S?owackiego 21. 5. Oceny konkursowych prezentacji dokona niezale?ne JURY powo?ane przez organizatorw, ktre we?mie pod uwag?: -dobr repertuaru, -prawid?ow? wymow? tekstu, -warto?? artystyczn? prezentacji. Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj??, filmu na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury, Szko?y Podstawowej nr 2 i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie. karta zg?oszenia.pdf