"Dzieciaki z weso?? nowin?"

REGULAMIN
I KONKURSU JASE?EK
"DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

1. Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2. Cele konkursu
popularyzacja zwyczajw i obrz?dw zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem
rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
rozwijanie zdolno?ci artystycznych

3.Warunki uczestnictwa
konkurs skierowany jest do przedszkolakw oraz dzieci z klas 0.
prezentacja nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 15 minut
ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut
karty zg?oszenia nale?y dostarczy? do 10 stycznia 2010 roku do:

MOK Z?bki
ul. S?owackiego 10
tel/fax 22 781 64 30

4.Organizacja
Konkurs odb?dzie si? 23 stycznia 2010 w MOK przy ul Orlej 8.
Informacja o godzinach prezentacjii zostanie przekazana dla ka?dej grupy indywidualnie

5.Kryteria oceny
Jury ocenia?o b?dzie:
zaanga?owanie wszystkich aktorw wyst?pujacych w przedstawieniu
dobr scenografii i rekwizytw
oglny wyraz artystyczny