II Du?y Konkurs Dla Ma?ych Recytatorw

„Z?bkowska Wierszykarnia”

1.    Organizator

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

KARTA ZG?OSZENIA.pdf

2.    Cele:

-popularyzacja poezji dzieci?cej

-kszta?towanie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego

-kszta?towanie aktywno?ci twórczej i interpretacji

-rozwijanie ekspresji, pami?ci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

     3. Zasady Konkursu:

-dowolny dobór utworów wierszy z ca?ego bogactwa poezji dzieci?cej

-wyst?py indywidualne lub grupowe (duet)

-czas trwania wyst?pu- do 5 minut

-karty zg?osze? nale?y przes?a? do 26 maja na adres:

         Miejski O?rodek Kultury
         ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
         tel/fax 22 781 64 30; e-mail: sekretariat@mokzabki.koti.pl

         dodatkowe informacje: 500-273-537

4.    Kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku 3-4 lata

- dzieci w wieku 5-6 lat

5.    Za?o?enia organizacyjne:

Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów:

etap zmaga? konkursowych w placówce macierzystej

etap zmaga? konkursowych mi?dzy przedszkolnych w MOK 

 2 czerwca o godz. 10.00 S?owackiego 21

    6. Ka?de przedszkole mo?e by? reprezentowane przez 5 osób (duet liczony jest jako jeden uczestnik ) w ka?dej kategorii wiekowej.

    7. Nagrodzeni uczestnicy wezm? udzia? w Koncercie Laureatów, który odb?dzie si? 13 czerwca o godzinie 10.30 w MOK ul. S?owackiego 21 (Trybuna Sportowa)

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.