[2015-06-14] Piknik w Parku Miejskim

14 czerwca (niedziela) Towarzystwo Przyjació? Z?bek oraz Urz?d Miasta Z?bki zapraszaj? na rodzinny piknik do Parku Miejskiego im. Micha?a Szuberta. Tegoroczna edycja odb?dzie si? pod has?em „Bezpiecze?stwo i Zdrowie”. Pocz?tek godzina 13.00. Zapraszamy!

Po poprzednich dwóch edycjach pikników tematycznych, tym razem stawiamy na temat szeroko rozumianego bezpiecze?stwa i zdrowia. Tegoroczna impreza to tak?e wa?ne wydarzenie dla Z?bek, które ?wi?towa? b?d? swoje 450-lecie, a tak?e dla Towarzystwa przyjació? Z?bek, które podczas pikniku ?wi?towa? b?dzie swoje V. urodziny. Z tej okazji przygotowany b?dzie okoliczno?ciowy tort dla mieszka?ców.

Ide? przewodni? b?dzie jak zawsze sp?dzenie mi?o popo?udnia, w rodzinnej atmosferze i w?ród znajomych. Mamy nadziej?, ?e ka?dy znajdzie na naszym pikniku co? dla siebie. B?dzie si? mo?na pobawi?, ale te? nauczy?.

Podczas pikniku, b?dziemy tak?e obchodzili ?wiatowy Dzie? Dziergania w miejscu publicznym. Przy tej okazji b?dzie mo?na spróbowa? si? i wzi?? udzia? w warsztatach. Podczas pikniku odbywa? si? b?dzie tak?e plenerowa wystawa prac Teresy Putowskiej a tak?e wystawa fotograficzna z?bkowskich rodzin.

Na podsumowanie pikniku, o godzinie 18.00 wyst?pi zespó? Bomba Kaloryczna.

W?ród atrakcji wymieni? mo?emy tak?e:

·       Koncert Z?bkowskiej Orkiestry D?tej

·       Wyst?pu uczniów z?bkowskich szkó?

·       Pokaz ratownictwa medycznego

·       Warsztaty z pierwszej pomocy

·       Pokaz Zumby  i fitnessy

·       Prezentacja ta?ca sportowego i nowoczesnego

·       Dmuchane zje?d?alnie i trampolina

·       Zabawy sportowe

·       Gry harcerskie

·       Porady ?ywieniowe i medyczne

·       Loteria Fantowa

·       Kawiarenka

·       Harcerska grochówka

·       Malowanie twarzy

·       Konkursy z nagrodami

·       Warsztaty edukacyjne dot. ochrony przyrody

·       Kucyki

·       Motocykl policyjne

·       Stra? po?arna