[2015-10-23] VII Powiatowy Konkurs Poetycki

Spotkania z twórczo?ci? ks. J. Twardowskiego"
pod patronatem
Starosty Wo?omi?skiego

Jury Konkursu w sk?adzie:
Jolanta Ja?czuk-Tyszkiewicz - muzyk, dyrygent
Tomasz Mitrowski - aktor Kampanii Teatralnej MAMRO, polonista, kierownik Dzia?u Edukacji Kulturalnej i Imprez w O?rodku Kultury „W?ochy”
Katarzyna Krakowiak - aktorka, re?yser teatru „Komedianci”
Marek Wysocki - aktor, re?yser, Dziekan Wydzia?u Aktorskiego WSKiMS
Marcin Turek - aktor „Kompanii Teatralnej MAMRO”, instruktor teatralny
?ukasz Abramczyk - aktor teatru „Parabuch”

postanowi?o wyró?ni? i nagrodzi? nast?puj?cych uczestników:

Recytacja:
- gimnazjum
1 miejsce - Lidia Soszy?ska – Z?bki
2 miejsce - Pawe? Truskolaski - Wo?omin
3 miejsce - Kamila Borczy?ska - Zielonka
3 miejsce – Iga St?pniak - Radzymin
Wyró?nienie - Zofia Wi?niewska – Wo?omin
Wyró?nienie – Ewa Lipowska - Zielonka

- kl. IV-VI
1 miejsce – Anna Królikowska - Z?bki
2 miejsce – Adrianna ?adno - Wo?omin
2 miejsce – Szymon Kowalczyk - Jadów
3 miejsce – Pola Berg - Marki
3 miejsce - Marysia Staniszewska - Z?bki
Wyró?nienie – Ma?gorzata Szewczyk - Radzymin
Wyró?nienie – Anna Stolarska - Jadów

-kl. 0-III
1 miejsce Maja Skrodzka - Zielonka
2 miejsce – Maja Michalska – Z?bki
3 miejsce - Piotr Romaszko - Radzymin
3 miejsce – Aleksandra Janczyk - Z?bki
Wyró?nienie - Klara Satora - Wo?omin
Wyró?nienie – Gabriela Wojs?aw - Wo?omin

Poezja ?piewana:
- gimnazjum
1 miejsce – Katarzyna Kaczy?ska i Ewa Kaczy?ska - Z?bki
2 miejsce - Konrad Wasi?owski - Z?bki
3 miejsce - Natalia Czapla – Z?bki
Wyró?nienie - Anastazja Szykarenko – Z?bki

- kl. 0-VI

1 miejsce – Julia Kobak - Radzymin
2 miejsce - Julia Górska - Marki
3 miejsce - Maja Godlewska - Radzymin
Wyró?nienie – Daria Wi?cek - Marki