Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej

Regulamin
Miejski O?rodek Kultury

Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Z?bki 14.04.2016 KARTA ZG?OSZENIA.pdf

1. Cele konkursu:

·      Prezentacja umiej?tno?ci j?zykowych i wokalnych

·      ?wiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauk? j?zyka obcego

·      Przygotowanie uczniów do publicznych wyst?pie? 

·      Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcoj?zycznych

·      Propagowanie ?piewu jako formy ?rodka wyrazu artystycznego

·      Odkrywanie nowych talentów

2. Zasady uczestnictwa:

·      Adresatami konkursu s? uczniowie z?bkowskich szkó? podstawowych i gimnazjów, którzy wyst?puj? solo lub w zespo?ach, sk?adaj?cych si? maksymalnie z czterech osób, w trzech kategoriach wiekowych

-  Uczniowie klas I-III (szko?a podstawowa)

-  Uczniowie klas IV-VI (szko?a podstawowa)

-  Gimnazjali?ci

·      Uczestnicy przygotowuj? jeden utwór - jedn? piosenk? w j?zyku angielskim lub niemieckim, trwaj?c? nie d?u?ej ni? 4 minuty.

·      Tre?ci i sposoby prezentacji utworów powinny by? adekwatne do wieku wykonawców i ich umiej?tno?ci wokalnych.

·      Utwory mog? by? wykonywane a capella, jak równie? z  akompaniamentem: p?yta CD z wersj? instrumentaln? lub w?asne instrumenty (instrumentarium musi by? wcze?niej uzgodnione z organizatorem) osoby akompaniuj?ce - bez ogranicze? wiekowych (mog? to by? równie? cz?onkowie rodziny)

3. Etapy konkursu:

Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonuj? wyboru najlepszych wykonawców. Do fina?u ka?da szko?a typuje do 3 solistów i 2 zespo?y z ka?dej kategorii wiekowej.

Skan karty zg?osze? kandydatów wy?onionych w etapie  szkolnym nale?y przes?a? do 7.04.2016 r.

 na adres mailowy: mok@zabki.pl  W tytule maila prosz? dopisa? „Konkurs Piosenki Obcoj?zycznej”

 Kart? zg?oszeniow? równie? mo?na dostarczy? osobi?cie do MOK-u, Z?bki ul. S?owackiego 21.

(karty zg?osze? s? dost?pne na stronie Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach)

Etap II (fina?) odb?dzie si? 14 kwietnia (czwartek) 2016r. w MOK w Z?bkach ul. S?owackiego 21.

godz. 10.00 – uczniowie szkó? podstawowych

godz. 12.00 – gimnazjali?ci   

4. Oceny konkursowych prezentacji  dokona niezale?ne JURY powo?ane przez organizatorów, które

    we?mie pod uwag?

·      dobór repertuaru

·      prawid?ow? wymow?

·      strój, ruch sceniczny

·      warto?? artystyczn? prezentacji

Nagrodzeni i wyró?nieni zaproszeni zostan?  do udzia?u w Koncercie Laureatów, który odb?dzie si? 14 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej MOK ul. S?owackiego 21

 Laureaci otrzymaj? nagrody oraz dyplomy.

Wszelkie w?tpliwo?ci dotycz?ce regulaminu i przebiegu konkursu rozstrzyga organizator.

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj??, filmu na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury, Szko?y Podstawowej nr 2 i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.

komentarze

 • 2016-04-15 go?? napisał(a):
  ?enada. Dzieci, ktre nie zosta?y wyr?nione nie dosta?y nawet dyplomu za uczestnictwo!!!!
 • 2016-04-20 go?? napisał(a):
  No troch? s?abo z tym brakiem dyplomw. Moja crka przynios?a dyplom ze szko?y. Mnie zadziwi?a bardziej ilo?? miejsc I, II i III. Skoro by?o 3 jurorw i 3 miejsca pierwsze w grupie gimnazjalnej to rozumiem ?e ka?dy juror przyzna? swoje miejsce?
 • 2018-02-22 Go?? napisał(a):
  Zobaczymy jak b?dzie w tym roku :)
  Czy znowu te same osoby b?d? na podium.