III Du?y Konkurs Dla Ma?ych Recytatorw

„Z?bkowska Wierszykarnia”
1.    Organizator

Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

KARTA ZG?OSZENIA.pdf
2.    Cele:

- popularyzacja poezji dzieci?cej
- kszta?towanie wra?liwo?ci dzieci na pi?kno j?zyka polskiego
- kszta?towanie aktywno?ci twórczej i interpretacji
- rozwijanie ekspresji, pami?ci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

3. Zasady Konkursu:

- dowolny dobór utworów wierszy z ca?ego bogactwa poezji dzieci?cej
- wyst?py indywidualne lub grupowe (duet)
- czas trwania wyst?pu- do 5 minut
- karty zg?osze? nale?y przes?a? do 7 czerwca na adres:

         Miejski O?rodek Kultury
         ul. S?owackiego 10; 05-091 Z?bki
         tel/fax 22 781 64 30; e-mail: sekretariat@mokzabki.koti.pl 

         dodatkowe informacje: 500-273-537

4.    Kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5-6 lat

5.    Za?o?enia organizacyjne:  Ka?de przedszkole mo?e by? reprezentowane przez 5 osób (duet liczony jest jako jeden uczestnik ) w ka?dej kategorii wiekowej. Konkurs odb?dzie si? 14 czerwca o godzinie 10.00 w MOK ul. S?owackiego 21 (Trybuna Sportowa)

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.