[2016-10-15] Zaproszenie na wernisa?

Po??czy?o nas malarstwo, pasja któr? daje.
Prezentowane na tej wystawie prace ró?ni? si? pod wieloma wzgl?dami - m. in. wymiarem, tematem czy technik?. Jednak co? je ??czy, to potrzeba wyra?enia swoich emocji, cho? tak ró?ne, wszystkie powsta?y z mi?o?ci do sztuki.
Autorzy wystawionych prac maluj? w pracowni malarskiej Miejskiego O?rodka Kultury w Z?bkach, pod okiem prowadz?cej zaj?cia mgr sztuki Marty Nowakowskiej, absolwentki warszawskiej ASP.
W?ród nas s? zarówno osoby maluj?ce od lat, jak równie? pocz?tkuj?ce, poniewa? malowa? ka?dy mo?e, dlatego zapraszamy do uczestnictwa w naszych zaj?ciach, które odbywaj? si? w ?rody w godz. 18:30 - 21:00.

Wystawiaj?cy:
1. Marta Nowakowska
2. Anna Siekierko
3. Urszula Krzysztofowicz
4. El?bieta Giermaz
5. Kazimiera S?oniewska
6. Beata Machowicz
7. Ewa Piekarz
8. Arkadiusz Janion

Pawe? Radymo 

Cichy, spokojny, zamkni?ty w sobie... tego z pewno?ci? o Pawle powiedzie? nie mo?na! Lubi dobre d?wi?ki oraz bilety NBP, st?d z jednej strony swoje ?ycie po??czy? z muzyk?, z drugiej za? ze ?wiatem finansów. Na swojej gitarowej drodze mia? przyjemno?? spotka? m.in.: Dari? Zawia?ow, Kasi? Sawczuk, Laur? Godziejewsk?, Monik? Szczot, Natasz? Urba?sk?, Kasi? Dere?, Paw?a Kovalczyka, Honorat? "Honey" Skarbek, Marcina Czy?ewskiego, Natali? Sikor?, Marcina Spennera, oraz wiele innych znakomitych osobisto?ci. Na sta?e zwi?zany z Teatrem Studio Buffo.

 

Martyna Welenc

Pe?na ?ycia optymistka, która twierdzi, ?e w ?yciu nie ma rzeczy niemo?liwych. Wokalistka, Baristka i trenerka kawy, studiuj?ca pedagogik?! Ma nadziej? i ogromn? wiar? w to, ?e w niedalekiej przysz?o?ci da si? te trzy pasje po??czy? i stworzy? co? niepowtarzalnego. Muzyka towarzyszy jej od wielu lat. Ma na swoim koncie udzia? w programie " Bitwa na g?osy", pó?torczne stypendium muzyczne w Danii, a w posiadaniu dyplom muzyka jazzowego oraz estradowego.