VIII Konkurs Jase?ek "Dzieciaki z weso?? nowin?"

REGULAMIN
VIII KONKURSU JASE?EK
"DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

1. Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrz?dów zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem
- rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
- rozwijanie zdolno?ci artystycznych

3. Warunki uczestnictwa
- konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0” z Z?bek
- prezentacja nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 15 minut
- ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut

Karty zg?oszenia nale?y dostarczy? do 21 grudnia 2016 roku do:
MOK Z?bki, ul. S?owackiego 10, tel/fax 22 781 64 30

4. Organizacja
Konkurs odb?dzie si? 10 stycznia 2017 w MOK przy ul. S?owackiego 21.
Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla ka?dej grupy indywidualnie

5. Kryteria oceny
Jury ocenia?o b?dzie:
- zaanga?owanie wszystkich aktorów wyst?puj?cych w przedstawieniu
- dobór scenografii i rekwizytów
ogólny wyraz artystyczny