[2017-03-25] Zaproszenie na spektakl

„Absurdalnie niemodny, ale prawdziwy kabaret”

Teatr Precedens11

Przy obecnym zalewie kabaretów „znieprawiaj?cych gust wspó?czesnych odbiorców”, jak pisze Tomasz Mo?cicki, istotnym staje si? przypomnienie prawdziwego kabaretu, w którym doskona?e teksty przeplataj? si? z dobr? muzyk?, a dowcip jest wysublimowany i nie obra?a inteligencji widza. Tak w?a?nie si? dzieje w spektaklu kabaretowym „Absurdalnie niemodny, ale prawdziwy kabaret” Teatru Precedens11. Tutaj utwory Jerzego Jurandota, Stefanii Grodzie?skiej, Stefana Wiecheckiego (Wiecha), Zdzis?awa Gozdawy i Jerzego St?pnia odzyskuj? swój blask równie? w atrakcyjnej okrasie muzycznej Zbigniewa Rymarza.

Spektakl jest zbiorem skeczy, monologów i piosenek napisanych w latach pi??dziesi?tych, sze??dziesi?tych ubieg?ego wieku. Ich tematem s? realia ?ycia w ówczesnej Polsce, czyli PRL-u. Autorzy tych tekstów ukazali w swych utworach nie tylko absurdy tamtych lat. W dowcipny sposób opisali równie? ludzkie przywary, które s? przecie? ponadczasowe, wi?c ?miesz? tak?e wspó?czesnego widza. Na wielbicieli sztuki kabaretowej tego okresu czeka niejedna niespodzianka. Oprócz znanych i lubianych tekstów, takich jak „Sprawa do za?atwienia” czy „Co by? zrobi?, gdybym ja umar?a” pojawi? si? utwory, których nie sposób znale?? w Internecie.
Produkcja spektaklu zosta?a sfinansowana przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.

Scenariusz – Ewa Makomaska
Re?yseria – Agnieszka Sztuk
Opracowanie muzyczne i akompaniament – Zbigniew Rymarz
Scenografia – Dorota Banasik
Kostiumy – Natalia Jarosiewicz

Wyst?puj?: Agnieszka ?agodowska, Albert Januszek, Ewa Sadowska, Grzegorz Pawlikowski, Jakub Sanetra, Kala Ka?kowska, Lee-Leet, Marta Mierzwi?ska, Marta Olejnik, Wiktoria Krzesi?ska.

Teatr Precedens11

Precedens11 tworzy grupa dziesi?ciu doros?ych osób zawodowo niezwi?zanych z aktorstwem. Praca zespo?u polega na regularnym ?wiczeniu warsztatu i jednoczesnym tworzeniu spektakli teatralnych, których premiery s? wystawiane na scenie Domu Kultury „?wit". W dorobku zespo?u znajduje si? sze?? spektakli m.in. „?e te? kochanków nie znu?y gadanie" na podstawie komedii Moliera, „Romanca o Ksi??ycu” na podstawie dramatów i wierszy Lorki, „Bal w operze” Juliana Tuwima. Za ka?dym razem aktorzy, poznaj?c nowe formy scenicznej ekspresji, odkrywaj? inne aspekty sztuki teatralnej. Realizacja spektaklu kabaretowego stworzy?a zespo?owi Precedens11 mo?liwo?? dalszego rozwoju
i si?gni?cia po nowe do?wiadczenia aktorskie.

Teatr Precedens11 wspólnie prowadz? Ewa Makomaska - aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, obecnie doktorant PWSFTviT w ?odzi oraz Agnieszka Sztuk - aktorka teatralna i filmowa,
z zami?owania pedagog, specjalistka od emisji g?osu.