[2010-02-20] Wernisa?

Wies?aw Sawicki
Urodzi? si? w 1957 roku w Debrznie, w woj s?upskim. Od 1959 r. mieszka w Warszawie Weso?ej, gdzie ucz?szcza? do Szko?y Podstawowej nr 2. W 1977 r. uko?czy? Technikum Mechaniczne nr 5 w Warszawie. Po uko?czeniu nauki pracowa? w Zak?adach Radiowych Rawar.
W latach 1982 1987 ucz?szcza? na zaj?cia do Pa?stwowego Ogniska Plastycznego, do pracowni Pani Barbary Szubi?skiej i Pana Tadeusza Milewskiego. W latach 1984 1986 zdawa? egzaminy wst?pne do Akademii Plastycznej Sztuk Pi?knych w Warszawie, a tak?e do Wy?szej Szko?y w ?odzi, do ktrych nie zosta? jednak przyj?ty. Na szcz??cie nie wp?yn??o to na rozwj jego twrczo?ci

Wszechstronno?? zainteresowa? sprawi?a, ?e artysta posiada wiedz? o r?nych technikach malarstwa i to zarwno teoretyczn? jak i praktyczn?. Najcz??ciej jednak swoje obrazy maluje w technice pasteli. Jego dzie?a znalaz?y uznanie na ca?ym ?wiecie i trafi?y do prywatnych kolekcji m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Belgii, Walii i Bia?orusi.
Bogate do?wiadczenie i dorobek wystawienniczy sprawi?y, ?e w 2007 r. Wies?aw Sawicki zosta? przyj?ty do Zwi?zku Polskich Artystw Plastykw.
Wystawy:
1985 Wystawa indywidualna w Ognisku Plastycznym, ul. Nowolipie 4
1987 Pierwsze Biennale Plastykw Nieprofesjonalnych, Al. Jerozolimskie 2. Wyr?nienie za prac? Modelka z psem
1996 - Wystawa indywidualna w Klubie Nauczyciela przy ul. Ho?ej.
1998 Ukryty wymiar wra?liwo?ci wystawa indywidualna w DK Zacisze.
1998 Wystawa indywidualna w prywatnej galerii Globus w Lipsku., RFN.
1999 Wystawa na Targach Medycznych w Chorzowie.
2000 Wystawa zbiorowa w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach.
2000 Biennale w Krakowie.
2001 Wystawa w Miejskim O?rodku Kultury w Wo?ominie.
2003 Wystawa w MOK-u w Markach z okazji 100 lecia Szpitala Drewnica.
2003 - Wystawa w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach.
2004 Wystawy dla Polonii Ameryka?skiej w Houston i Waszyngtonie.
2004 - Barwy ?ycia - wystawa indywidualna w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach.
2005 Wystawa indywidualna w Kaplicy Ko?cio?a w Weso?ej Zielonej.
2005 - Spotkanie z wyobra?ni? - wystawa w Centrum Promocji Kultury Praga Po?udnie.
2007 - ?wiat zwierz?t - Miejski O?rodek Kultury w Weso?ej.
2008 - ?wiat marze?, powrt do dzieci?stwa - wystawa w Urz?dzie Dzielnicy Praga P?noc m. st. Warszawy.
2009 Udzia? w II Europejskich Targach Sztuki, Centrum Expo XXI w Warszawie
2010 - Witamy w d?ungli - wystawa w MOK Stara Mi?osna.