[2017-06-10] Zaproszenie na wernisa?

Anna Siekierko

Pochodz? z Podlasia. Jestem absolwentk? SGGW - AR w Warszawie. Malarstwem interesowa?am si? odk?d pami?tam, ale tak naprawd? zacz??am malowa? w 2010 roku. Sta?o si? to moj? pasj? i ca?y czas szukam swojej twórczej drogi. Umiej?tno?ci malarskie doskonali?am pod kierunkiem artysty   malarza Lidii W?odarskiej -Zdzieszy?skiej, Bogus?awy O?owskiej i Kseni Demolin. W 2010 roku zosta?am przyj?ta do grona Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Uczestnicz? w wyk?adach prowadzonych w ramach WSP przez prof. Wojciecha Cie?niewskiego, prof. Danut? Ko?li?sk? i prof. Ew? Korpysz. Bra?am udzia? w wielu plenerach, warsztatach malarskich w kraju i za granic?. Moje prace inspirowane s? pi?knem natury. Uczestniczy?am w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.