[2017-10-21] Zaproszenie na wernisa?

Kazimiera S?oniewska - „Kolorowy ?wiat wokó? mnie”

Pasj? malarsk?, skrywan? g??boko  w sobie przez wi?kszo?? ?ycia,  uwolni?am dopiero kilka lat temu. Zacz??o si? od pewnych, niezobowi?zuj?cych zaj??  w MOK-u. Kolejno dochodzi?y do tego dodatkowe warsztaty, wyjazdy na plenery malarskie oraz dziesi?tki godzin up?ywaj?cych na doskonaleniu swoich umiej?tno?ci. Nim si? obejrza?am, malowanie sta?o si? dla mnie rado?ci? i pasj? mojego ?ycia...
Maluj? g?ownie krajobrazy, portrety i martw? natur? w technice olejnej i temperowej.
Swoje umiej?tno?ci doskonal? pod okiem artystów:  Kseni Demolin, Marty Nowakowskiej i Mariusza O?owskiego
Z wykszta?cenia jestem ekonomistk?, sko?czy?am SGGW i zarz?dzanie projektami IT na SGH.
Jestem szcz??liwa, ... wyra?am siebie przez  twórczo??,… jestem dopiero na pocz?tku tej mojej, nowej drogi…

zdjęcia:

komentarze

  • 2017-10-20 go?? Natalia napisał(a):
    Pi?kne prac?, pe?ne pasji. ?ycz? sukcesw! Spe?nienia! :-)
  • 2017-10-25 go?? napisał(a):
    Przepi?kne prace, ciep?e i subtelne jak ich autorka. GRATULUJ?!