[2017-11-18] Zaproszenie na wernisa?

Joanna Kossuth jest absolwentk? Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pi?knych. Dyplom obroni?a w zakresie grafiki warsztatowej, zosta?a wyró?niona nagrod? Ministra Kultury i Sztuki. Jest artystk? wszechstronn?, maluje obrazy olejne, akwarele, stosuje te? techniki mieszane. Jej ulubion? technika jest niew?tpliwie rysunek piórkiem. To czego poszukuje w swoich pracach, jest zderzeniem pomi?dzy natur? a swoistym spojrzeniem artystki. Przyrod? przemienia magicznie w ?ywio? i ruch. Prowadzi dialog z natur? poprzez obserwacj? ?witu, zmierzchu, pór roku – a wszystko to w celu uchwycenia zmieniaj?cych si? barw ?wiata….
W swoim malarstwie k?adzie nacisk na wewn?trzn? ekspresj? bardziej ni? na realistyczny opis natury.
Jej postrzeganie rzeczywisto?ci nie ogranicza si? do metody czy techniki, jest obrazowym poematem. ?ywym tego odzwierciedleniem s? niepowtarzalne krajobrazy, jak równie? dynamiczne postaci kobiet czy te? mistyczne anio?y. 

Wystawy zbiorowe – Polska, Holandia, Francja, Austria, Niemcy, Kanada, Szwecja
30 wystaw indywidulanych
Prace w zbiorach prywatnych i muzeach w kraju i za granic?

zdjęcia: