[2018-02-17] Zaproszenie na wernisa?

Lech Niepiek?o
Z wykszta?cenia elektronik i prawnik. Z zawodu in?ynier. Z zami?owania malarz, rysownik i historyk. Uprawia malarstwo sztalugowe od 25 lat. Sporo wystaw indywidualnych, zbiorowych jeszcze wi?cej. Trafia?y si? te? nagrody na konkursach krajowych i mi?dzynarodowych. Wystawa „REMANENT” jest trzeci? wystaw? indywidualn? w MOK w Z?bkach. Omne trinum perfectum. Obecna wystawa prezentuje prace, które nie nale?? do cykli tematycznych prezentowanych przez autora na wystawach indywidualnych („Polskie drogi”, „Samba”, „Barwy ziemi”). S? to obrazy, które nie by?y dotychczas wystawiane, lub wystawiane raz i to dawno. Jest te? kilka obrazów z pierwszej wystawy indywidualnej w MOK Z?bki z 2002 roku.

Basia Wnuk
Optymistka, ?piewaj?ca blogerka, z zami?owania pocz?tkuj?cy grafik. Swoj? ?piewn? drog? rozpocz??a pod okiem Agnieszki Hekiert w Akademii Jazzu, przez kolejne lata porywa?a d?wi?kami publiczno?? w energetycznym chórze jazzowo-rozrywkowym Jazz City Choir, aby w ostateczno?ci pofrun?? w rejony indywidualnej nauki ?piewu. Podczas recitalu „NIEBO” zaprezentuje swoje w?asne promienne kompozycje i ma nadziej?, ?e dzi?ki nim publiczno?? poczuje si? jak w niebie.