[2018-09-22] Zaproszenie na wernisa?

Eliza Ró?owicz - malarka, pasjonatka

Mama dwóch równie utalentowanych i pi?knych córek w wieku 13 i 11 lat, oraz ?ona najlepszego jak twierdzi m??a o stalowych nerwach i bezkresnej wyrozumia?o?ci. Artystka urodzona w Otwocku w roku 1978. W roku 2003 uko?czy?a wy?sze studia na SGGW z tytu?em mgr. in?. Architektury Krajobrazu. Artystka  praktykuje w zawodzie od ponad 10 lat, jak sama mówi: „Moje miejsce jest w?ród ogrodów, a moje ?ycie jest, aby je tworzy?”.
W roku 2004 uko?czy?a ,, Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny’’ z tytu?em pedagoga. Artystycznie - wychowanka MDK w Otwocku, ale malarstwem pasjonuje si? ju? od wczesnego dzieci?stwa. Pragmatyzm spowodowa? rezygnacj? ze studiowania na ASP, malowanie sta?o si? wi?c jedynie hobby, sposobem na ?ycie, a nie prac?.
Malowa?a ju? ikony i inne prace na drewnie, stosowa?a technik? suchych i t?ustych pasteli, sporadycznie akryl, temper?, wiele lat malowa?a akwarelami a obecnie praktykuje i w dalszym ci?gu jak sama twierdzi si? uczy sztuki  malarstwa olejnego. Z ciekawostek malarka uwielbia malowa? d?o?mi i g?bkami, prawie nie u?ywa p?dzli.Kolorystyka jej obrazów nawi?zuje do malarstwa Van Gogha. Malarka przenosi na p?ótno wszystko to co ja zachwyca i porusza wokó? i nie tylko w ?wiecie realnym ale i w ?nie st?d jej obrazy s? nieco z pogranicza surrealizmu z realizmem. Jak to prawdziwa artystka, Pani Eliza przenosi na obrazy swoje emocje dlatego te? wiele z jej obrazów niesie za sob? pewn? histori?, niekiedy nawet mro??c? krew w ?y?ach . Od wczesnego dzieci?stwa widziala ?wiat w ramach obrazu, st?d ogromna potrzeba malowania. Malarka swoj? mi?o?ci?, do przenoszenia pi?kna ?wiata na p?ótno, pragnie dzieli? si? z innymi, st?d jej dodatkowym zaj?ciem s? lekcje malarstwa dla dzieci, równie? dzieci niepe?nosprawnych. Jej ulubion? uczennic? jest Gabrysia Miszta, to cudowna dziewczynka, o wielkim sercu do malowania i wielkim talencie. Zaj?cia plastyczne jakie dla niej prowadzi s? dla obu, zarówno dla uczennicy jak i nauczycielki wielk? rado?ci? i niesamowitym prze?yciem.
Na wystawie, b?dzie mo?na zobaczy? kilka prac w technice akwareli i akrylu Gabrysi namalowanych podczas lekcji prowadzonych przez Eliz? Ró?owicz.
Do tej pory artystka mia?a ju? trzy w?asne wernisa?e, przedstawiaj?ce jej twórczo?? akwarelow?, ta wystawa b?dzie pierwsz? na jakiej zaprezentuje swoje malarstwo olejne.

 

Gabrysia ma 14 lat i Mózgowe Pora?enie Dzieci?ce, które od zawsze blokuje j? przed podbojem ?wiata.  Jest dziewczynk? o du?ej ciekawo?ci, ambicji i poczuciu humoru. Jej niesprawne d?onie ch?tnie si?ga?y po kredki i farby, od zawsze odk?d si?ga pami??, by? to ulubiony sposób na sp?dzenie wolnego czasu. Pomys? na rozszerzenie umiej?tno?ci Gabi przyszed? ze zrozumienia, ?e ?ycie bez pasji jest puste i to pasja nadaje mu sens i rado??. Szcz??ciem ogromnym jest patrze? na dum? z dzie?, które stworzy?a wspólnie z nauczycielk? Eliz? Ró?owicz. 
Biegaczka, Spartanka dzia?aj?ca na rzecz niepe?nosprawnych dzieci z wielkim sercem i cierpliwo?ci? wprowadza Gabrysi? w ?wiat sztuki, malowanie to dla niej wielka przygoda. Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do wej?cia w nasz Niepe?nosprawny ?wiat Sztuki.