[2018-11-17] Zaproszenie na wernisa?

Jan Szaran

ur. 1950, z wykszta?cenia in?ynier geodeta. Mi?o?nik gór, twórca grafik, speleolog, Przodownik Turystyki Górskiej i Turystyki Pieszej Nizinnej.

Od zawsze zwi?zany z Warszawskimi Przedsi?biorstwem Geodezyjnym i PTTK. Organizator Ogólnopolskich Rajdów Geodetów, uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej w Andy 1978 (Peru). Wspó?twórca wielu planów jaski? tatrza?skich i alpejskich (Austria). W zwi?zku z prac? na misji archeologicznej w Peru wykonywa? pomiar nieznanych geoglifów na P?askowy?u Nasca (Polska Misja Archeologiczna). Wyjazdy zawodowe do Libii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu odci?gn??y go od górskich w?drówek na wiele lat, jednak zami?owanie do gór nie przepad?o, a góry nadal s? jego pasj?.

Koncert "Gdy si? w ziemi ukorzenisz" oparty na wierszach B. Bia?ow?s i skomponowanej do nich muzyki 
przez kompozytorów: M. K?dziorka, R. Ziemla?skiego, D. R?czk?, K. Podstawk?
Koncert jest refleksj? nad znaczeniem rodziny, przyjació? i Ojczyzny w kszta?towaniu osobowo?ci cz?owieka. 
Pokazuje jak wa?ne jest miejsce wrastania w swoje miejsce na ziemi.

Wyst?puje zespó? „A MY TACY”: 

W?odzimierz Tyl– instrumenty klawiszowe,

Alicja Bendkowska – ?piew

Barbara Bia?ow?s – recytacja wierszy