[2019-02-23] Zaproszenie na wernisa?

Aleksandra Stencka
Malarstwo

Moja pasj? jest tworzenie obrazów i muzyki poprzez które przejawia si? ?wiat ba?niowy.
Maluj? od dzieci?stwa, na co dzie? zajmuj? si? równie? m.in. fotografi? oraz ?piewem, prowadz? zaj?cia da dzieci i m?odzie?y w Zielonce gdzie mieszkam. Inspiracj? do tego co tworz? jest dla mnie Natura. W obrazach ukazuj? wielowymiarowy, magiczny ?wiat, niczym wspomnienie,  by? mo?e marzenie.  Legendarne krainy pe?ne  ‘mitycznych’ istot, zwierz?t, duchów Przyrody. Moje obrazy bra?y udzia? w ok.25 wystawach (20 indywidualnych i 5 zbiorowych) w  Polsce oraz  Czechach –  jak równie? na licznych festiwalach, targach, pokazuj? je równie? przy okazji wyst?pów.

Muzyka

?piewam intuicyjnie , utwory które powstaj? cz?sto pochodz? od przyrody. Tak by?o z tytu?ow? piosenk?  mojej pierwszej p?yty „Whitewater”  wydanej w 2015r. Piosenki s? wyrazem pi?kna  przedwiecznej ?e?skiej mocy. Wyst?puj?c ?piewam g?ównie autorskie utwory w ró?nych j?zykach, po polsku, angielsku, w j?zyku Elfów znanym z powie?ci J.RR. Tolkiena. Bliskie mi s? ró?ne rodzaje muzyki, filmowa, celtycka, plemienna. Jako, ?e muzyka ta sk?ania do podró?y wewn?trznej, g??bokiej relaksacji. Na koncerty staram si? wybiera? miejsca które sprzyjaj? wyciszeniu. S? to najcz??ciej w kameralne salach lub wolne powietrze.

 

Wystawa pt.‘ Przenikanie ?wiatów’

Najpi?kniejsz? opowie?ci? o moim malarstwie jest ?piew, który pochodzi z tego samego ?wiata. D?wi?k maluje  to, co niewidoczne dla oka. ??cz?c te dwie artystyczne dziedziny, zapraszam do zaczarowanego lasu z moich obrazów, do krainy marze?, pami?ci o ?wiecie który jest ukryty. W czasie wyst?pu towarzyszy? mi b?dzie Artur Telakowiec, muzyk, kompozytor i pianista z którym wspó?pracuj? i który opracowa? aran?acje do wykonywanych utworów.