[2019-06-01] Zaproszenie na wernisa?

Adam Stencki - Fotografia

Adam pochodzi z Zielonki, urodzi? si? w 1990r.
Jego specyficzna wra?liwo??, spojrzenie na ?wiat ijak sam to okre?la ‘Uwielbienie gry cieni i ?wiate?‘ sprawi?o, ?e po uko?czeniu liceum ogólnokszta?c?cego jako kierunek wybra? fotografi?.
Po uko?czeniu wydzia?u warszawskiego Zespo?u Szkó? Fototechnicznych (w 2009 r) podj?? kilkuletni? praktyk? w zak?adach fotograficznych.
Równocze?nie odbywa? podró?e, szczególnie w pó?nocne zak?tki Europy czego efektem s? wybrane prace, które dopiero kilka lat pó?niej, niedawno zdecydowa? si? pokaza? ?wiatu, w du?ym formacie.
Tematyka prac jest przekrojowa, detal, ro?liny, zwierz?ta, krajobraz.  
W pracach tych wida? ?lad  licznych innych jego pasji którymi s?  m.in. literatura fantasy, ?ycie dzikich zwierz?t, restaurowanie starych pojazdów, tzw. ‘nieokre?lona s?abo?? do starych motocykli, samochodów i maszyn’…
Jego spojrzenie odkrywa rzeczywisto??  pe?n? tajemnicy, nieodgadnionego pi?kna, nieoczywistego detalu.