[2009-03-07] Wernisa?

Autorki prac rozwijaj? swoje zainteresowania artystyczne w Pracowni Rysunku i Malarstwa przy Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach pod kierunkiem Bogus?awy O?owskiej. Do pracowni trafi?y cz?sto przypadkiem, zosta?y z potrzeby serca. Malarstwo pozwala realizowa? im swoje t?sknoty i marzenia. Artystki skupiaj? si? na pracy nad kolorem, kompozycj? i perspektyw?, wykorzystuj?c poznane techniki malarskie, prbuj? dopracowa? si? rozwi?za? w?asnych, a w konsekwencji osi?gn?? indywidualny styl w?asne spojrzenie ukazane w obrazach.
Swoje prace przedstawiaj?:
1.Barbara Abczy?ska
2.Anna Hercan
3.Zyta Krajewska
4.Hanna Krynicka
5.Honorata Krzewicka
6.Urszula Krzysztofowicz
7.Anna ?empicka
8.El?bieta Lewandowska
9.Krystyna Maracewicz
10.Ewa Piekarz
11.Maria Rejzner
12.Lidia Starzy?ska
13.El?bieta Sypniewska
14.Inez Zawadzka