[2008-06-14] Wernisa?

?wiat marzeniami malowany

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Pa?stwu prace, ktre powsta?y w pracowni rysunku i malarstwa MOK w ci?gu ostatniego roku. Spotykamy si? raz w tygodniu, aby doskonali? swoje umiej?tno?ci malarskie i otrzyma? korekt? od naszego dobrego ducha i instruktora - Bogusi O?owskiej. Bierzemy udzia? w plenerach malarskich m. in. w Radziejowicach, Nieborowie, ostatnio na Litwie. Nale?ymy do Stowarzyszenia Artystw Plastykw Zacisze. Mamy r?ne wykszta?cenie, wykonujemy r?ne zawody, ??czy nas wsplna pasja malarstwo. S? tacy w?rd nas, ktrzy maluj? kilkana?cie lat i tacy, ktrzy zacz?li w tym roku. Na wystawie przedstawiamy g?wnie obrazy olejne, tematyka ich jest bardzo r?na, tak jak r?ne s? zainteresowania autorw prac.
Mie? marzenia i je realizowa? to najwspanialsza rzecz, malarstwo daje nam t? mo?liwo??.
Ciekawych i mi?ych wra?e? ?ycz? wszystkim wystawiaj?cy:
Honorata Krzewicka
Paulina Siemi?ska
El?bieta Sypniewska
Hanna Krynicka
Inez Zawadzka
Beata Mizerska
Barbara Abczy?ska
Anna ?empicka
Krystyna Maracewicz
Ewa Piekarz
Urszula Siudek
Lidia Starzy?ska
Marianna Kwiatkowska
Ma?gorzata Sztaffa
Zyta Krajewska
Anna Wdzie?kowska
El?bieta Olszewska
Maria Reizner
Krzysztof Wjciak
Zofia D?browska
Miros?aw Petli?ski