[2010-11-29] Jadw 2010

"XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Ludowej i Rodzimej- Jadw 2010" przyci?gn?? du?o wi?cej m?odzie?y ni? w latach ubieg?ych.W samej kategorii "gimnazjalistw" wzi??o udzia? ponad 30 osb. Bardzo nas to cieszy, gdy? taka wysoka frekwencja bardziej podkre?la nasze osi?gni?cia. Z?bki reprezentowane by?y w tym roku przez 4 recytatorki- w tym tylko jedna w kategorii gimnazjum. Profesjonalne Jury przyznawa?o oddzielnie punkty za "ludow? proz?" i "rodzimy wiersz". Oto nasze osi?gni?cia:
1 miejsce (proza) - Anna Wi?niewska (kategoria gimnazjum)
2 miejsce ( wiersz)- -Daria Nowacka (kategoria liceum)
2 miejsce (proza) -Ma?gorzata Ksi??ek (kategoria liceum)
3 miejsce (proza) -Aleksandra Kopania (kategoria liceum)
wyr?nienie (wiersz) - Anna Wi?niewska (kategoria gimnazjum)
Bardzo lubimy je?dzi? do Jadowa- nie tylko ze wzgl?du na konkurs, ale i ze wzgl?du na dania wiejskie, jakimi podejmuj? nas gospodarze (prawdziwy- wiejski bigos, swojskie w?dliny i pyszne ciasta).
A my, pod pretekstem nie ura?enia cz?stuj?cych odmow?- mo?emy si? bezkarnie objada?- za co im jeszcze raz, serdecznie dzi?kujemy.

zdjęcia: