[2011-10-22] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza 22 pa?dziernika o godz. 17:00 na otwarcie wystawy malarstwa Anny Dro?skiej "Opuszczone, odzyskane" Wystawie towarzyszy? b?dzie koncert "Piosenki kabaretu Starszych Panów" w wyk. Wojciech Sztyk - ?piew  wst?p wolny Anna Dro?ska Urodzi?a si? w 1972 r. w Olsztynie. W 1999 r. obroni?a dyplom na Wydziale Kszta?cenia Artystycznego w olszty?skiej WSP, pod kierunkiem prof. Stanis?awa Trzeszczkowskiego. W 2006 r. doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru, Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi. Od 2006 pracuje w Instytucie Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego. Jest autork? kilku wystaw indywidualnych i uczestniczk? zbiorowych. Zajmuje si? g?ównie malarstwem i tkanin? eksperymentaln?. Spektrum jej twórczych zainteresowa? obejmuje obszary zwi?zane ze sztuk? ekologiczn? i g??bok? ekologi?.