[2012-04-21] Wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza w sobot? 21 kwietnia o godz. 17:00 na otwarcie wystawy Stowarzyszenia Polskich Malarzy Miniaturzystów oraz recital balladowo - gitarowy "Kolekcjoner wspomnie?" - w ho?dzie Bu?atowi Okud?awie w wyk. Romana Ziemla?skiego Galeria Orla, MOK, ul. Orla 8 wst?p wolny. Stowarzyszenie Polskich Malarzy Miniaturzystów powsta?o w 2006 roku z nieformalnej grupy twórców wspieraj?cych swoje dzia?ania i wspólnie organizuj?cych wystawy. Do Stowarzyszenia nale?y niewielka, ale pr??nie dzia?aj?ca grupa miniaturzystów: Ewa Buksa-Klinowska, Wanda Moryci?ska-Zajdel, Lidia W?odarska Zdzieszy?ska, Zofia Zieli?ska-Porayska, Maria ?muda, Maria Rejzner, Magdalena W?sowicz, Marcin Kowalski Roman Barnat, W?odzimierz Kukli?ski,. Maluj?c, organizuj?c wystawy, spotkania, prelekcje mamy nadziej? znale?? kontynuatorów tej ?mudnej i ci??kiej, ale bardzo pi?knej i niepowtarzalnej twórczo?ci. Jeste?my ogromnie wdzi?czni Delfinie Krasickiej, która wspiera Stowarzyszenie, udost?pniaj?c w?asn? Galeri? na spotkania, zebrania i sta?? ekspozycj? miniatur. wystawy: 1. Muzeum Miasta Gdyni “Domek Abrahama”, 2001-2002 2. Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elbl?gu Podzamcze, 2002 3. Muzeum im. Wojciecha K?trzy?skiego w K?trzynie, 2002 4. Muzeum w Brodnicy, Brama Che?mi?ska 2003 i 2008 5. Muzeum im. ks. dr. W?adys?awa ??gi w Grudzi?dzu, 2004 6. Galeria DAP Okr?gu Warszawskiego ZPAP, Warszawa, 2005 7. Galeria „ Do Trzech Razy…Sztuka” Warszawa, 2006 8. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 2006 9. Muzeum Regionalne w Be?chatowie, 2006 10. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, 2007 11. Muzeum Woli oddzia? Muzeum Historycznego Warszawy, 2010 12. Muzeum Brodnicy, 2011 13. Muzeum Ziemi Dobrzy?skiej w Rypinie, 2012 14. Galeria Delfiny w Warszawie - wystawa sta?a