[2013-10-19] Zaproszenie na wernisa?

Miejski O?rodek Kultury zaprasza w dn. 19 pa?dziernika o godz. 17:00 na otwarcie wystawy malarstwa Ewy Piekarz, Anny ?empickiej i Anny Siekierko oraz koncert jazzowy w wykonaniu duetu PatJo (Joanna S?owikowska - wokal i Patryk Lewi - gitara) MOK, ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa) wst?p wolny Projekt Patjo powsta? spontanicznie w przestrzeni wzajemnego przenikania si? rozmaitych stylistyk muzycznych. Jego tre?? stanowi wypadkowa indywidualnych do?wiadcze? artystycznych obojga muzykw, ktrych inspiracje maj? swoje korzenie w pozornie odleg?ych od siebie muzycznych upodobaniach. Jednorazowy eksperyment przekszta?ci? si? w sta?? wsp?prac? owocuj?c? licznymi koncertami. W repertuarze znajduj? si? znane standardy jazzowe w autorskich aran?acjach, utwory latynoameryka?skie oraz kompozycje wokalno - instrumentalne inspirowane takimi stylami jak jazz, funk oraz pop. Patryk Lewi - gitarzysta, kompozytor, pedagog, muzyk sesyjny. Absolwent Instrumentalistyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu ?l?skiego w klasie gitary jazzowej prof. Karola Ferfeckiego. Uczestnik m. in. warsztatw jazzowych w Chodzie?y, Pu?awach i Koszalinie, koncertowa? w r?nych formacjach muzycznych w ramach Cieszy?skiego Festiwalu Jazzowego w Cieszynie, festiwalu filmowego "Kino na granicy", festiwalu PORTOFRANKO w Iwano-Frankowsku na Ukrainie, Old Jazz Meeting "Z?ota T arka" w I?awie. Organizator studenckich warsztatw jazzowych "Dni jazzu w Cieszynie". Joanna S?owikowska z wykszta?cenia ?piewaczka klasyczna, absolwentka Wydzia?u Wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Specjalizuje si? w wykonawstwie muzyki epoki baroku. Jej przygoda z muzyk? rozrywkow?, w tym z jazzem rozpocz??a si? od wsp?pracy ze Studiem Wokalnym Agaty Wro?skiej w W arszawie, gdzie doskonali?a swoje umiej?tno?ci wokalne po uko?czeniu studiw. W obu wykonywanych gatunkach fascynuje j? element improwizacyjny po??czony z wyra?nym poczuciem formy oraz instrumentalnym prowadzeniem g?osu.. Do jej ulubionych wykonawcw nale??: Magdalena Kozena, Olga Pasiecznik, Eva Cassidy, Norah Jones.