[2010-10-23] Wernisa?

Aleksandra Gryglewicz

Chocia? moje wykszta?cenie nie jest zwi?zane ze sztuk? to bez niej nie mog? ?y?. Malarstwem interesuj? si? od dawna, jednak?e dopiero od kilku lat zainteresowania te przemieni?y si? w pasj?, ktrej po?wi?cam ka?d? woln? chwil?. Moje prace malowane s? najcz??ciej w technice olejnej szpachelk?.

Anna Sokulska Lagos

Z wykszta?cenia jestem biologiem a w pracy zawodowej nauczycielem. W dzieci?stwie uczono ,mnie muzyki. W ?yciu doros?ym zaj??am si? malarstwem. Co? ci w duszy gra tak wyrazi? si? przyjaciel. To prawda amator maluje tylko z potrzeby serca. Tworzenie obrazw daje mi poczucie rado?ci, spe?nienia i wype?nia ka?d? pustk?.

Gra?yna ?leszycka

Du?o malowa?am w liceum. Jednocze?nie poznawa?am histori? sztuki ucz?szczaj?c na wyk?ady organizowane przez galeri? Zach?ta.
Dwana?cie lat temu wrci?am do m?odzie?czych zainteresowa?. W latach 2001-2003 uczy?am si? rysunku na zaj?ciach plastycznych u pani Lidii W?odarskiej - Zdzieszy?skiej. Od grudnia 2003 roku pracownia Domu Kultury Zacisze daje mi inspiracj? i mo?liwo?? doskonalenia techniki malarskiej. Niedawno odkry?am now? pasj?. Jest ni? fotografowanie. Szkice i zdj?cia zrobione podczas plenerw malarskich pomagaj? przenie?? na p?tno krajobrazy Radziejowic, Nieborowa

Autorki wystawy pracuj? pod kierunkiem Pani Bogusi O?owskiej w Pracowni Rysunku i Malarstwa przy Domu Kultury Zacisze. Ich malarstwo charakteryzuje pasja tworzenia, zami?owanie do poszukiwania koloru, rozwijania form i indywidualnej techniki. Inspiracj? i wyborem tematw by?a natura w jej z?o?onym kszta?cie jak cz?owiek, zwierz?, pejza?, architektura itp. Bra?y udzia? w wielu plenerach malarskich m.in. w Radziejowicach, Nieborowie, Szczawnicy, na Litwie i Ukrainie,
Wystawy, w ktrych bra?y udzia?:
2004 r. - Galeria Aktyn
Galeria Teatru Rampa
Galeria Urz?du Dzielnicowego Targwek m. st. Warszawy
2004-2006 - Galeria Domu Kultury Zacisze
2004-2007 - coroczna wystawa w Centrum Handlowym Targwek
2004-2009 - coroczna wystawa w Klubie Junona
2007 r. - Galeria Orla Z?bki
2007 r. - Galeria Porczy?skich (Muzeum Kolekcji im. Jana Paw?a II)
2008-2009 - Galeria w Muzeum Narodowym Ku?nia w Pa?acu w Radziejowicach
2008 r. - Galeria Ermita? Muzeum ?azienki Krlewskie
2009 r. - Galeria Korozja i Kolor - Wo?omin

zdjęcia: