[2010-10-16] Dzie? Papieski

16 pa?dziernika kolejny raz mieszka?cy Z?bek uczcili pami?? Jana Paw?a II.
32 rocznica wyboru papie?a Polaka by?a przyczyn? odprawienia w Parku Miejskim uroczystej mszy ?wi?tej celebrowanej przez proboszcza Parafii Mi?osierdzia Bo?ego - ks. Andrzeja Kopczy?skiego i proboszcza Parafii Trjcy ?wi?tej - ks. Edwarda Kowary.
Od chwili ?mierci Jana Paw?a II, z inicjatywy Miejskiego O?rodka Kultury, uroczysto?ci ku Jego czci u?wietniane s? koncertami, ktre czyni? Z?bki miejscem wyj?tkowym, gdy? udzia? w nich bior? chry wielopokoleniowe i soli?ci z naszego miasta.
W tym roku w koncercie z okazji Dnia Papieskiego udzia? wzi?li:
Chr Szko?y Podstawowej Nr.1 im. gen. F. Kleeberga, Chr Gimnazjum Nr.1 im. Jana Paw?a II, Chr Szko?y Podstawowej Nr.2 im. J. Kochanowskiego, Chr Gimnazjum Nr.2 im ks. J. Popie?uszki, Chr Szko?y Katolickiej im. ks. Twardowskiego, Chr Szko?y Podstawowej Nr.3, Chr "Z?ota Jesie?" oraz Chr Kamionek, ktry skupia w swoich szeregach rwnie? mieszka?cw Z?bek.
Wszystkimi chrami dyrygowa?a Jolanta Ja?czuk-Tyszkiewicz.
Soli?ci: El?bieta Tarasewicz, Marta Kami?ska, Anna Mazurek, Beata Matoga, Ma?gorzata Kujawska, Jagoda ?aboklicka, Jolanta Stosio, Renata Wiel?dek, Irena Jaszczyk, Wojtek Polkowski i Wojtek Szyd?owski.
S?owo mwione: Mateusz Olszewski, Micha? Bardygu?a i Julka Kosierkiewicz.

Go?cinnie na Kamionku.
24 X nasz Koncert Papieski zosta? ponownie od?piewany w Sanktuarium Matki Bo?ej Zwyci?skiej na Kamionku.
Mieszka?cy Warszawy przyj?li nas bardzo ciep?o- owacj? na stoj?co, kwiatami i s?odkim pocz?stunkiem.
Z du?ym uznaniem wyra?ali si? o naszym przedsi?wzi?ciu, a po mocy braw i ukradkiem ocieranych ?zach s?uchaczy, mo?emy mie? nadziej?, ?e Jan Pawe? II jest z nas dumny.
Miejski O?rodek Kultury pragnie podzi?kowa? wszystkim, ktrzy przyczynili si? do tego, aby ten dzie? w pami?ci mieszka?cw Z?bek zapisa? si? jako kolejny udany, a przede wszystkim uroczysty wieczr po?wi?cony Ojcu ?wi?temu.

zdjęcia: