[2010-05-15] Wernisa?

Katarzyna Nowakowska Z urodzenia warszawianka, z wykszta?cenia in?ynier ?rodowiska, z zami?owania amatorka o wielkich marzeniach zwi?zanych z malarstwem. Malarstwo to dla mnie forma przekazu s?w, my?li, uczu?. Dzi?ki pracowni rysunku i malarstwa Domu Kultury Zacisze pod kierunkiem Bogusi Or?owskiej, tworzenie prac daje mi poczucie ogromnej rado?ci, spe?nienia i wolno?ci. Jonathan Weber Rocznik urodzin Internetu i pierwszego wyl?dowania cz?owieka na ksi??ycu. Cho? urodzi?em si? w Londynie (mieszka?em rwnie? w ?rodkowej Anglii, na Orkadach i w Glasgow), wiele lat temu z??czy?em swoje ?ycie z Polk? i Polsk?. Obok stale realizowanej (rodzinnej) pasji podr?owania, po wielu latach wrci?em do ulubionego z dzieci?stwa malarstwa. Dzi?ki pani Bogusi O?owskiej odkry?em technik? olejn?. Chocia? zacz??em od kopiowania dzie?a r?nych mistrzw (szczeglnie Czanne i Monet), to jednak ca?kiem szybko doszed?em do wniosku, ?e takim mistrzem nie mog? i nie chc? by?. Od mniej wi?cej dwch lat inspiruj? si? swoimi zdj?ciami z r?nych podr?y, odczuwaj?c rado?? przek?adania tego co fotografuj? na p?tno i jeszcze raz do?wiadczaj?c klimat momentw z przesz?o?ci.

zdjęcia: