[2017-03-11] Zaproszenie na wernisa?

Maria Rejzner

Moje zainteresowanie sztuk? towarzyszy?o mi od najm?odszych lat. W roku 2008 trafi?am do pracowni Malarstwa i Rysunku w Z?bkach i zacz??am realizowa? swoje marzenia.
Przez kilka lat uzupe?nia?am swoj? wiedz? w kilku pracowniach. Obecnie u artystki Lidii Zdzieszy?skiej. Moje prace obejmuj? du?? ró?norodno?? tematów i technik (olej akwarela pastel).Kilka lat temu zainteresowa?am si? malarstwem miniaturowym technik? akwarelow?. Nale?? do stowarzyszenia Polskich miniaturzystów. W 2015 roku bra?am udzia? w ?wiatowej wystawie na Florydzie i otrzyma?am drugie miejsce w portrecie za miniatur? Matki Teresy z Kalkuty.

fotorelacja

 

zdjęcia: