[2017-09-10] Zaproszenie na spektakl

Opis sztuki

„MISTER ENIGMA” to przewrotna komedia o tym, jak bardzo jeste?my bezradni, gdy brakuje nam mi?o?ci. Bohaterowie sztuki to Karina -?trzydziestolatka z bujn? fantazj?, zafascynowana plastikowym ?wiatem celebrytów, która próbuje rozkr?ci? swoj? firm? projektuj?c? ubranka dla psów oraz Norbert -?porzucony przez ?on?, pi??dziesi?cioletni szef kuchni jednej z najlepszych restauracji w Warszawie. Ich pierwsze biznesowe spotkanie staje si? niespodziewanie pocz?tkiem burzliwej przyja?ni. Karina chce dzi?ki Norbertowi dosta? si? do ?wiata, którego on jest reprezentantem, a w ramach wdzi?czno?ci pragnie pomóc Norbertowi odzyska? rado?? ?ycia.
Czy metamorfoza, któr? przejd? oboje pomo?e osi?gn?? im upragnione szcz??cie? Czy zak?adanie masek pomaga nam w znalezieniu prawdziwej mi?o?ci?
Sztuka zaprasza widza do refleksji dotycz?cej szukania w?asnej drogi oraz niejednoznacznych motywacji, które kieruj? ?yciem ka?dego cz?owieka. Aktorzy ods?aniaj? kulisy ?wiata tak bliskiego, ?e pozwala to na ujrzenie samych siebie w jego odbiciu.

Obsada:?Norbert Czajkowski – Jaros?aw Gruda?Karina Wojnarowska - Magdalena Mroszkiewicz
Re?yseria – Maciej Robakiewicz?Tekst – Malwina Chojnacka?Muzyka – Tomasz Bieli?ski?Scenografia i kostiumy – Beata D?bska Czas trwania sztuki oko?o 75 min.

INFORMACJA NA TEMAT ZESPO?U

„?miech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla p?uc” (Louis de Funes)
Teatr Podaj Dalej powsta? w czerwcu 2014 roku z inicjatywy aktorów bior?cych udzia? w spektaklu „Kandydat”.
Komedia jest dla nich no?nikiem porozumienia i dialogu z widzami. Absurdy dnia codziennego, które s? ulubionym bohaterem naszych artystów s? traktowane w spektaklach w lekki oraz zabawny sposób.?W ko?cu poprzez ?miech ?atwiej jest mówi? o sprawach trudnych. Uwa?aj?,??e sztuka powinna stawia? trudne pytania, na które widz nie boi si? szuka? odpowiedzi. Teatr Podaj Dalej chce inicjowa? dyskusj?, która wp?ynie na zmian? zachowa? jednostki ludzkiej.

W sk?ad naszego teatru wchodz?:

MACIEJ ROBAKIEWICZ – re?yser i aktor
Absolwent wydzia?u aktorskiego PWSFTViT w ?odzi.?Aktor scen warszawskich m.in.: Teatru Nowego, Za Dalekiego, Scena Prezentacje, a obecnie Teatru Buffo.?Gra? w serialach m.in.: „Prawo Agaty”, „Kryminalni”, „Przyjació?ki”, „Glina”, „Czas Honoru”, „Hotel 52”, „Komisarz Alex”, „Ekstradycja” oraz w filmach:?„ Kroll” i „Miasto 44”, „Kamienie na szaniec”, „Paj?czarki” i wielu innych, w tym zagranicznych.?Jest absolwentem Szko?y Trenerów Biznesu TROP i Szko?y Coachów TROP. Prowadzi szkolenia dla firm, na których ??czy do?wiadczenie aktorka oraz trenera biznesowego.?Prowadzi? warsztaty teatralne dla doros?ych i m?odzie?y.

MAGDALENA MROSZKIEWICZ –aktorka, scenarzystka, producentka
Absolwentka Mi?dzynarodowej Szko?y Artystycznej AeroFolkhojskole Wyst?powa?a w teatrach: Hyde Park, niemieckim Teatrze Titanic podczas Sztuki Ulicy, du?skim teatrze AERO, Pospolite Ruszenie, Na PrzeKur.?Gra?a w Teatrze TV: „Afera Mi?sna”; filmie „ ?niadanie do ?ó?ka” oraz serialach, m.in.: „Ekipa”, „M jak Mi?o??”, „Klan”, „Na dobre i na z?e ”, „Kryminalni”, „Ojciec Mateusz”, „2XL” oraz „Blondynka”.?Autorka sztuk teatralnych „?zy Manueli” oraz „Kandydat”.?Studentka „Wytwórni Scenariuszy” przy WFDiF w Warszawie.

JAROS?AW GRUDA – aktor
Absolwent wydzia?u aktorskiego PWSFTViT w ?odzi.?Wyst?powa? równie? w teatrach: im. Adama Mickiewicza w Cz?stochowie, Pospolite Ruszenie,?Na PrzeKur, Lektur Szkolnych, Grota w Otwocku.?Od 1988 r. aktor Teatru Powszechnego w Warszawie.?W filmie zadebiutowa? w 1985 r. w „Kronice wypadków mi?osnych” Andrzeja Wajdy.?Gra? w filmach: „Wied?min”, Drogówka”, „Ranczo Wilkowyje”, „Wesele”, „Syberiada polska”, „Pieni?dze to nie wszystko”, „Skarb Sekretarza”, „Strefa ciszy”, „Wo?y?” oraz serialach telewizyjnych: „Siedlisko”, „Plebania”, „Daleko od noszy” czy „M jak mi?o??”.

MALWINA CHOJNACKA – pisarka, dramatopisarka, scenarzystka
Absolwentka Wydzia?u Wiedzy o Teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie) oraz Wytwórni Scenariuszy przy Wytwórni Filmów Fabularnych w Warszawie. Autorka powie?ci "Syndrom starszej siostry" oraz opowiadania "?yczenie Oli" w tomie „Nasze polskie wigilie”.
Autorka scenariuszy w j?zyku polskim oraz angielskim (wspó?praca literacka z autorami z Danii i USA).

BEATA D?BSKA – Scenograf, kostiumograf
Absolwentka Instytutu Sztuk Pi?knych na Uniwersytecie Marii Sk?odowskiej-Curie w Lublinie na Wydziale Artystycznym.?Odby?a roczne praktyki w dziale scenografii w Teatrze Dramatycznym w Lublinie.
Przygotowywa?a scenografi? i kostiumy do mini-serialu „Brat i siostra” dla telewizji Canal +, jak równie? spektaklu dyplomowego w re?yserii Mai Komorowskiej w Akademii Teatralnej w Warszawie.
By?a kostiumografem w serialach: „Blondynka”, „Londy?czycy”, „Dor?czyciel”, „Dwie strony medalu” oraz filmach m.in.: „Bogowie”, „Jak si? pozby? cellulitu”, „Wierno??”, „Powidoki”, „Prymas w Koma?czy”, „Carte blanche”, .
Od wielu lat przygotowuje równie? kostiumy i aran?acje do stylizacji, sesji fotograficznych, reklam i eventów.