[2017-09-23] Zaproszenie na wernisa?

Sylwester Marzoch (1956 - 2007) – kolekcjoner polskich plakatów artystycznych. Plakaty kolekcjonowa? od lat 70-tych XX. wieku, a jego zbiór obejmuje oko?o 5000 afiszów dotycz?cych wielu dziedzin ?ycia kulturalnego i spo?ecznego. Kolekcja obejmuje liczne plakaty z kategorii: plakat operowy, plakat teatralny, plakat szekspirowski, plakat do teatru absurdu, plakat do polskiej klasyki teatralnej, plakat do adaptacji filmowych literatury polskiej oraz obcej, westernu oraz kinematografii ameryka?skiej, francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej, postacie kina XX. wieku na plakacie, historia i warto?ci na plakacie, kobieta na plakacie, plakat krajoznawczy, zwierz?ta jako motyw plakatowy, plakat typograficzny, plakat wykorzystuj?cy fotografi?. Wed?ug tych kategorii odby?o si? w Polsce kilkadziesi?t wystaw z kolekcji Sylwestra Marzocha. 

Kolekcjoner z wykszta?cenia i zawodu by? urz?dnikiem samorz?dowym (wieloletni sekretarz Miasta Z?bki). Urodzi? si? i ca?e ?ycie mieszka? w Z?bkach k. Warszawy. M?? Miros?awy i ojciec pi?ciu synów: ?ukasz, Kacper, B?a?ej, Jakub i Maciej.

zdjęcia: