[2017-11-04] Zaproszenie na spektakl

"Szekspir - siedmiu b?aznów"
S?owa - Wiliam Szekspir (Postaci z "Burzy", "Komedii omy?ek", "Ryszarda III" , "Snu nocy letniej", Jak wam si? podoba", "Wieczoru trzech króli" i "Króla Leara")
Scenariusz i wykonanie - Piotr Kondrat z towarzyszeniem perkusji
Re?yseria - Maciej Ferlak
Premiera: Kraków, 2 listopada 2015
 
"Szekspir - siedmiu b?aznów" to teatr jednego aktora, w którym w?tki wysnute z siedmiu sztuk Szekspira tworz? esencj? dzie? dramaturga wszechczasów.
Piotr Kondrat pojawia si? na scenie jako duch zmar?ego przed czterystu laty Williama Szekspira i w jego imieniu powo?uje do ?ycia postaci z siedmiu sztuk tego autora. ?wiat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodz? i znikaj?... Ka?da z tych b?aze?skich postaci jest krzywym zwierciad?em dla otaczaj?cego nas ?wiata i ludzkich u?omno?ci: manipuluj?cy innymi Ryszard Trzeci, dziecinnie rozwi??li bracia Dromio, przepity Trynkulo ze swoimi infantylnymi marzeniami o w?adzy nad ?wiatem, narcystyczny Probierczyk, demoniczny i okultystyczny Puk i szalony terapeuta Feste, który w swoim zwierciadle ukazuje pych? jako powa?n? chorob? naszych czasów...
        O czym rozmawia Szekspir z tymi b?aznami ? A mo?e to bardziej spowied? ni? rozmowa ? Ostatni b?azen (z "Króla Leara") mówi, ?e "odej?cie ze ?wiata trzeba przyj?? tak jak kiedy? przyj?cie - z poczuciem, ?e?my do tego dojrzeli".

Piotr Kondrat to aktor zwi?zany z wieloma teatrami w Polsce: Studyjnym w ?odzi, Wspó?czesnym we Wroc?awiu, Polskim w Bydgoszczy, Dramatycznym w Warszawie i STU w Krakowie. Obecnie jest aktorem Teatru Powszechnego w Radomiu. Gra? w przedstawieniach Miko?aja Grabowskiego, Piotra Cieplaka, Krzysztofa Jasi?skiego, Janusza Wi?niewskiego, Jana Klaty, Moniki Strz?pki i Przemys?awa Wojcieszka. Zagra? te? w wielu filmach, m.in. w „Komorniku”, „Mistrzu”, „Syberiadzie” i „Marii Curie”. Obecnie bierze udzia? w zdj?ciach do filmu "Klecha" o ksi?dzu Romanie Kotlarzu.
Piotr Kondrat od lat prezentuje Szekspira w teatrze jednego aktora. Jego monodramy ("12 scen z Hamletem", "Hamlet 24:00", "Shylock") by?y nagradzane na Wroc?awskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora oraz podobnych festiwalach w Kijowie i Rydze. "Szekspir - siedmiu b?aznów" i pozosta?e spektakle szekspirowskie grane by?y z powodzeniem na mi?dzynarodowych festiwalach szekspirowskich w Gda?sku, w Rumunii, na W?grzech i w Armenii.
kliknij aby powi?kszy?