[2018-01-13] Zaproszenie na wernisa?

CO MI W DUSZY GRA...

czas szybko mija, a w tle p?ynie muzyka...
nie zawsze jej d?wi?ki s?yszymy...
Obrazy si? cz?sto zmieniaj?, s?owa uciekaj?...
nowe zainteresowania si? pojawiaj?...
stare wracaj?...
wszystkie po latach sprzyjaj? wspomnieniom...

S?owa nios? uczucia... W fotografiach mo?na zatrzyma? chwil?, w obrazach odda? emocje... To wspania?a zabawa i terapia dla cia?a i ducha.
Nieko?cz?ca si? przygoda, któr? mo?na szlifowa? lub da? jej si? ponie??, a "cz?owiek nie jest samoistn? wysp?" wi?c ulega wp?ywom, zapatrzeniom i realizuje si? do ko?ca ?ycia.

Ewa Piekarz