[2018-03-17] Zaproszenie na wernisa?

„P?dzlem i szpachl?”

wystawa malarstwa z pracowni „Siennicka 19”
Warsztaty plastyczne w pracowni przy ulicy Siennickiej w Warszawie prowadzone s? od lat przez artyst? malarza Lidi? Zdzieszy?sk?. Na zaj?ciach z malarstwa i portretu adepci sztuki szlifuj? swój warsztat, pog??biaj? wiedz? o sztuce, maluj? martwe natury, portrety z modela, poznaj? ró?ne techniki. W ka?dym sezonie uczestnicz? w letnich plenerach, studiuj?c pi?kno polskiego krajobrazu. Wystawa „P?dzlem i szpachl?” jest przegl?dem prac powsta?ych w minionym sezonie w pracowni i na plenerze w Woli ?agowskiej w Górach ?wi?tokrzyskich.

W wystawie bior? udzia?:
Anna Bielecka,  Alicja Jurczyk, Monika Kacprzak, Zofia Nowak, El?bieta Mazurek, Ewa Tomczak, Iwona Ta?asiewicz, Maria Rejzner, Miros?aw Petli?ski, Miros?aw Szatkowski, Ewa Rynkiewicz, Maria Pelczar-Nowakowska, Krystyna Mirkiwicz, Ma?gorzata Misztal, Czes?awa Leszczy?ska, Anna B?bnowska,  Anna Siekierko, Ewa Majak-Soska, Jolanta J?drzejewska, Henryka Chojecka, Zofia Szukalska. Krystyna Wie??owicz, Ula Wiszniewska