[2018-06-16] Zaproszenie na spektakl

CÓRKI BANDYTY. Sztuka autobiograficzna napisana przez Czes?aw? Abramczyk. Niezwykle przejmuj?ca, autentyczna i prawdziwa historia w której dzieci graj? dzieci - swoich rówie?ników z prze?omu lat 40/50, czasów zwyci?skiego budowania socjalizmu a dla spo?ecze?stwa polskiego, lata szalej?cego terroru, kiedy pod os?on? nocy, za spraw? SB znikali rodzice, a cz?sto i dzieci...
Przedstawienie zosta?o przygotowane przez dzieci z ko?a teatralnego fundacji WZRASTAJ Edukacja Kultura Sport, przy wspó?pracy z Przystankiem Historia Centrum Edukacyjnym IPN  im. Janusza Kurtyki oraz grup? rekonstrukcyjn? Niepodleg?o??.
Spektakl zosta? zrealizowany  w ramach cyklu Uczniowie obchodz? wa?ne rocznice historyczne.