[2018-10-27] Zaproszenie na wernisa?

„ Mój azyl, mój wewn?trzny bajkowy nieodgadniony ?wiat

Jestem absolwentk? Liceum Ekonomicznego w Wo?ominie, Studium Architektoniczno- budowlanego na Przyrynku w Warszawie oraz absolwentk? studiów Architektury Krajobrazu Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Jeszcze do niedawna by?am pracownikiem Wydzia?u Ochrony ?rodowiska Urz?du Miejskiego w Wo?ominie, natomiast po pracy wspó?pracowa?am i wspó?pracuj? nadal z Fundacj? Kreatywni S?upno prowadzon? przez Pani? Teres? Jó?k, gdzie spe?niam si? jako Instruktor warsztatów artystycznych oraz jako Terapeuta zaj?ciowy, co sprawia mi ogromn? satysfakcj? oraz co zawa?y?o na decyzji rezygnacji  z pracy w urz?dzie i obecnie na pe?nieniu funkcji Instruktora Kulturalno-O?wiatowego w jednym z warszawskich Domów Kultury.  Dzi?ki dzia?aniom w fundacji postanowi?am dodatkowo kontynuowa? nowy kierunek studiów podyplomowych z tzw. Przygotowania pedagogicznego daj?cego kwalifikacje nauczycielskie, aby w przysz?o?ci sta? si? jeszcze lepszym instruktorem i specjalist?.    
W wolnych chwilach równie? ?piewam, maluj? obrazy, odnawiam stare meble  i tworz? inne r?kodzie?o korzystaj?c z ró?nych technik plastycznych.          
Od kilku lat prowadz? w?asnego bloga dziel?c si? swoimi pasjami z innymi. Odk?d pami?tam malowanie towarzyszy mi od malucha. Mam wiele pasji i z ?adnej nie potrafi? zrezygnowa?. Wszystko mnie zawsze interesowa?o a najbardziej tworzenie, wymy?lanie, malowanie, przerabianie i eksperymentowanie z ró?nymi technikami plastycznymi, które ci?gle odkrywam, ucz? si? ich, inspiruj? mnie.      
Wsz?dzie gdzie spojrz?, widz? co?, co przypomina mi jak?? posta?, fragment abstrakcyjnego ?wiata, który uwieczniam na ró?nych powierzchniach np. blejtramach, sklejkach, kawa?kach drewna, czy szk?a. Tworzy?am tak od zawsze, ale wszystkie prace za chwil? znajdowa?y swoich w?a?cicieli w rodzinie, czy w?ród znajomych. Mimo ci?g?ego malowania nie trzyma?am i nie gromadzi?am stworzonych przez siebie prac. Namowa przyjació?, którzy ci?gle zwracali mi uwag?, ?e czas najwy?szy, abym pokaza?a w ko?cu swoje prace spowodowa?a, ?e zacz??am tworzy? i gromadzi? na nowo swoj? w?asn? twórczo??, która jest bardzo kolorowa, bajkowa, cz?sto abstrakcyjna. Artyst?, z którym si? uto?samiam odk?d natkn??am si? na jego prace jest Hundertwasser – cz?owiek zwi?zany z ekologi?, bardzo kolorowy, troch? szalony, ale jednocze?nie bardzo ?wiadomy. Jego prace przypominaj? mi bardzo mój ?wiat, mnie sam?.
Moim marzeniem zawsze by?o stworzenie miejsca tzw. Domu pracy twórczej, gdzie b?d? mog?a dalej si? realizowa? i pomaga? m?odym i dojrza?ym ludziom odkrywa? siebie, swoje pasje w ka?dym wieku i wylewa? emocje w ró?noraki sposób.
Prace, które dzisiaj prezentuj? powsta?y g?ównie z u?yciem farb akrylowych, ponadto z?oce?, farb do szk?a, konturówek, sp?ka? z u?yciem medium jednosk?adnikowego, decoupage i innych. Obrazy s? odzwierciedleniem mojego wewn?trznego bajkowego anielskiego ?wiata, w którym wida? równie? chwile zw?tpienia, czy zagubienia. Jest to kolorowy ?wiat, mój azyl w który uciekam przed tym co realne, ?wiat z którym równie? si? dzisiaj uto?samiam.