[2019-03-09] Zaproszenie na teatrzyk

Bajka interaktywna dla dzieci 3 - 10 lat. Opowiada jak g?ównego bohatera rozbola? z?b. Bajka jest zaskakuj?ca, dowcipnie pouczaj?ca. Autorem jest Marta Gu?niowska - najlepszy dramaturg m?odego pokolenia, zawodowa ba?niopisarka wspó?pracuj?ca z wi?kszo?ci? teatrów lalek w Polsce.