[2019-04-06] Zaproszenie na teatrzyk

Zabierz swoje dziecko w ?wiat polskich i ?wiatowych legend!

Zapraszamy na autorskie warsztaty Bartosza Mazura i Miko?aja Tabako zatytu?owane „Pogromcy Ba?ni i Legend”. To cykl widowisk interaktywnych i spotka? warsztatowych przeznaczonych dla dzieci (5-12 lat) i ich rodziców, których tematem s? stare podania, historie i legendarne postaci. Punktem wyj?cia s? literackie wzorce bohaterów poda? skandynawskich, w?gierskich, francuskich i polskich.

Bartosz Mazur

Aktor. Uko?czy? Pa?stwow? Wy?sz? Szko?? Teatraln? w Krakowie oraz kurs pedagogiczny w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Cz?onek Stowarzyszenia Studio Teatralne Ko?o. Pracowa? w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wspó?pracowa? z Lubelskim Centrum Kultury i III L. O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Zwi?zany z Laboratorium Dramatu , Teatrami Dramatycznym, Ochoty i M?yn  w Warszawie. Prowadzi liczne warsztaty teatralne dla dzieci, m?odzie?y oraz nauczycieli.

Miko?aj Tabako

Muzyk-tr?bacz, performer, producent muzyczny. Wspó?pracuje m.in. z zespo?ami: The Bartenders, Ziggie Piggie UpBeat Quartet, Stc Tabako, Prataouro oraz z artystami: HempGru, Habakuk, Jacek Kleyff czy Marika. Wspó?tworzy? spektakl, w re?yserii Anny Seniuk, oparty na piosenkach z Akademii Pana Kleksa. Wspó?realizator p?yty dla dzieci pt. „Misiowe piosenki” (nak?ad 64 tys. egzemplarzy). W swoim dorobku ma kilkadziesi?t realizacji zwi?zanych z kompozycj? i produkcj? muzyki reklamowej. Prowadzi zaj?cia edukacyjne dla dzieci i doros?ych, których temat obejmuje ogólny rozwój muzyczny.