[2009-11-21] Wernisa?

Elmira Seit Ametova
urodzi?a si? w rodzinie Krymsko-Tatarskiej w Taszkiencie, w Uzbekistanie.
Od 1990r. mieszka w Symferopolu na Krymie. Uko?czy?a Wydzia? Sztuki Dekoracyjnej i U?ytkowej Ukrai?skiej Akademii Sztuki. Wsp?pracuje z Krymsko-Tatarskim Muzeum Narodowym, gdzie wystawia swojej prace oraz z Narodowym Domem Wydawniczym, dla ktrego wykonuje ilustruje do ksi??ek. W roku 2007 otrzyma?a grant polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuowanie studiw na Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie. W roku 2008 roku zosta?a stypendystk? rz?du Republiki Indonezji odby?a studia w Instytucie Sztuki w Yogyakarcie.
Elmira Seit-Ametova w swojej twrczo?ci artystycznej skupia si? na technice batiku. Jej obrazy malowane na jedwabiu - egzotyczne, przyci?gaj?ce uwag? - nios? w sobie tajemnic? wschodniego charakteru sztuki. Jest artystk? uznan? przez krytyk? na Krymie, Ukrainie, w Rosji oraz w Polsce. Jej prace znajduj? si? w kolekcjach w USA, Holandii, Niemczech, Rosji, Ukrainie i Polsce.
Technika batiku
S?owo batik oznacza zarwno technik? barwienia bawe?ny z zastosowaniem masy z p?ynnego wosku, jak rwnie? tkanin? wykonan? tym sposobem. P?ynny wosk, ktrym rysowane s? wzory, po zakrzepni?ciu tworzy szczeln? warstw? ochronn?, tzw. rezerwa?, ktra powstrzymuje barwnik przed przedostaniem si? w os?onione miejsca. Po zako?czeniu barwienia skorupka wosku jest usuwana, ods?aniaj?c jasne wzory na zabarwionym tle, a tam, gdzie nast?pi?y jej mimowolne p?kni?cia, pojawia si? delikatna sie? kolorowych ?y?ek przypominaj?cych paj?czynk?. Przy tworzeniu wielobarwnych obrazw czynno?? nak?adania wosku i barwienia powtarza si? wielokrotnie, zale?nie od ilo?ci barw. Za ka?dym razem wosk os?ania inne fragmenty tkaniny zgodnie z zamys?em artysty. Ze wzgl?du na niepowtarzalno?? wykonywanego rysunku oraz przypadkowe p?kni?cia skorupki wosku, ka?dy z tworzonych obrazw ma indywidualny i unikalny charakter.