[2019-05-11] Zaproszenie na wernisa?

Miros?aw Wardak – malarz, rysownik, artysta, ogrodnik. Fotograf. Absolwent Zespo?u Szkó? Terenów Zieleni im. in?. Czes?awa Nowaka w Radzyminie. Uko?czy? Ogrodnictwo i Architektur? Krajobrazu na SGGW, na co dzie? pracuje z ro?linami i z lud?mi, którym pomaga z ro?linami si? dogada?. Rysuje, odk?d pami?ta, ale rzadko ro?liny – w jego hiperrealistycznych pracach to ludzie s? g?ównym tematem. On sam jednak jest zafascynowany twórczo?ci? impresjonistów, jakby t?skni? za kolorem: Constable, Turner, Monet, Gierymski i Podkowi?ski, ale te? Bozna?ska. Pracuje o?ówkiem, w?glem, rzadziej farbami olejnymi i akwarelami. Fotografia to jego druga pasja – nie rozstaje si? z aparatem od czasu szko?y ?redniej. 

Kiedy patrzysz w oczy bohaterom jego prac, to wiesz, ?e to prawdziwi ludzie, z krwi i ko?ci. Najpierw uchwyceni przez fotografa (cz?sto przez samego Wardaka) w wyj?tkowym momencie swojego ?ycia, dopiero potem odwzorowani o?ówkiem artysty zyskuj? nowy wymiar: dzi?ki czerni, bieli i prostej kresce znika wszystko to, co niewa?ne, obraz si? upraszcza, znika t?o, zostaj? twarze, spojrzenia prosto w oczy, u?miechy. Z drugiej jednak strony to w?a?nie to uproszczenie nadaje g??bi? tym portretom. Sk?d wieje wiatr rozwiewaj?cy w?osy sportretowanej dziewczyny, co by?o za jej plecami, do czego si? u?miecha ten m??czyzna, po jak? rzecz si?ga jego r?ka? Co jest poza tym, co zosta?o narysowane, co zmie?ci?o si? w obr?bie kartki? Wardak szanuje w portrecie tych, których portretuje, daje im nowe g??bokie ?ycie w czarno-bia?ym dwuwymiarze.