[2019-09-28] Zaproszenie na wernisa?

Joanna ?ero, wo?ominianka z urodzenia, Podlasianka z serca i pochodzenia. Ilustratorka, graficzka, blogerka i… urz?dniczka! Rocznik 73, ale Szanowni Pa?stwo, nie patrzmy na daty – mentalnie doros?a, jednak wyobra?nia jeszcze dzieci?ca. I dobrze! 

Rysuje, odk?d swoj? ma?? r?czk? mog?a dobrze chwyci? kredk? (?wiecow?, nietoksyczn? – wszystko pod kontrol?). Absolwentka Pa?stwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska „Odkrywanie sztuki celtyckiej we Francji XX wieku”). 

Jako freelancer bierze udzia? w ró?nych projektach graficzno-ilustratorskich, wspó?pracuj?c m.in. z Wydawnictwem Literackim czy Instytutem Archeologii UW. Prowadzi równie? bloga „Dziecko Chwast”, na którym mierzy si? z rzeczywisto?ci? i odreagowuje trudy ?ycia codziennego. Obecnie, poza dzia?alno?ci? artystyczn?, naczelnik Wydzia?u Planowania Rozwoju i Rewitalizacji UM w Wo?ominie.