[2019-10-19] Zaproszenie na wernisa?

Robert O?dakowski – z wykszta?cenia ekonomista i elektronik, pasj? fotograf, czasem tak?e komercyjny. Wiedz? i do?wiadczenie fotograficzne zdobywa? bez specjalistycznych kursów, chocia? niedawno kilka miesi?cy sp?dzi? w Warszawskiej Akademii Fotografii ma szeregu tematycznych zaj??. Jako pasjonat fotografii wymienia te? do?wiadczenia na warsztatach fotograficznych w MOK w Z?bkach. Jest tak?e laureatem kilku konkursów fotograficznych - woj. mazowieckie, woj. podlaskie, wystawy 100-lecia niepodleg?o?ci, konkursu bran?owego Banku UniCredito.

Przygod? z fotografi? rozpocz?? jeszcze w szkole podstawowej pod koniec lat 70-tych. Aktywnie korzysta? z rozwoju fotografii lat, w tym g??bokiej transformacji w kierunku fotografii cyfrowej. Fotografia krajobrazowa od pocz?tku jest jego jednym z g?ównych zainteresowa?. Nieustannie poszukuje w fotografii ró?nych ?rodków wyrazu – fotomonta?, fotografia 3D, fotografia plenoptyczna ( lytro illum ) czy wreszcie surrealistyczna fotografia w tzw. bliskiej podczerwieni.

W ?wiecie kolorowej, doskona?ej techniczne i coraz bardziej poddanej obróbce cyfrowej fotografii, zdj?cia w bliskiej podczerwieni stanowi? bajkow?, surrealistyczn? odskoczni? dla oka i umys?u cz?owieka. Zdj?cia powstaj? przy u?yciu specjalnie przystosowanych aparatów cyfrowych, przy u?yciu specjalistycznych filtrów, w ko?cowej edycji poddawane s? te? pewnej specyficznej ale te? z regu?y mocno indywidualnej obróbce cyfrowej. Rejestrowane obrazy zawieraj? cz??? zakresu ?wiat?a widzialnego i zakresu promieniowania podczerwonego, zwi?zanego z odbiorem ciep?a. U?yte filtry podczerwieni powoduj? specyficzne palety barwne zdj?? a? po obraz czarno-bia?y, który zawiera w zasadzie ju? tylko widmo promieniowania podczerwonego.