[2019-11-16] Zaproszenie na wernisa?

S?awomir Piotr Stolarski urodzi? si? w 1972 r. w Warszawie. Studia artystyczne (magisterskie) w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Grzegorza Mroczkowskiego. Studia podyplomowe z grafiki komputerowej w 2017 r. (Kolegium Edukacji Artystycznej w Warszawie). Studiowa? ?rodki spo?ecznego przekazu na Wydziale Teologicznym UKSW – dyplom w 2002 r.
Jest finalist? konkursu malarskiego im. Eugeniusza Eibischa w 2018 r. Nale?y do Zwi?zku Polskich Artystów Plastyków.
Uprawia malarstwo olejne, ch?tnie pos?uguje si? tak?e technik? akrylu i akwareli. Jego prace mo?na zaliczy? do figuracjiabstrakcyjnej, niejako zanurzone we wspó?czesnej rzeczywisto?ci, mocno zakorzenione w ogólnym poj?ciu historii sztuki. Kolor odgrywa wa?n? rol?, przewa?nie zamkni?ty w gamach szaro?ci. Prace nawi?zuj? do tradycji, która jest pretekstem do dyskusji na temat podstawowej definicji sztuki, jej warto?ci we wspó?czesnym ?wiecie.  
Fascynuje si? m.in. starymi „pojazdami z dusz?”, buduje opowie??, w której urok tych samochodów i zakodowany w nich czas ujawnia zmitologizowany obraz i staje si? powodem do wielo?ci mo?liwych interpretacji i odczyta?. Prowadzi zaj?cia rysunku i malarstwa dla dzieci i doros?ych m.in. w Wo?ominie przy galerii MIR w Mazowieckim Forum Biznesu, Nauki i Kultury. Grywa w pi?k? no?n? oraz w pétanque de bulle. 

Wa?niejsze wystawy:  

2009 – malarstwo, Wystawa Klubu Twórców Sztuki, Kotowo;  
2010 – malarstwo, grafika, Opatów;
2010 – malarstwo, Wystawa Klubu Twórców Sztuki, „Barwy Ziemi”, Grodzisk Wielkopolski;
2011 – malarstwo, wystawa zbiorowa, Bruksela;  
2012 – malarstwo, wystawa zbiorowa, Amsterdam;
2013 – malarstwo, Grobla, Kazimierz Dolny;  
2014 – malarstwo, ZPAMiG, Warszawa;  
2015 – malarstwo, grafika, Wo?omin;  
2016 – malarstwo, grafika, Instytut Edukacji Artystycznej APS, Warszawa;  
2016 – malarstwo, Pa?ac w Chrz?snem;
2017 – malarstwo, grafika, Kolegium Edukacji Artystycznej, Warszawa;
2017 – malarstwo, Pa?ac w Chrz?snem;
2018 – malarstwo, „Stara Elektrownia”, Wo?omin;
2018 – malarstwo, Galeria APS, Warszawa;
2018 – malarstwo, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa;
2019 – malarstwo, Galeria GJB, Warszawa;
2019 – malarstwo, Nowy ?wiat Muzyki, Warszawa;
2019 – malarstwo, Pa?ac w Chrz?snem;
2019 – malarstwo, galeria MIR, Wo?omin.