[2020-01-18] Zaproszenie na wernisa?

Dorota Koch 
Mieszka, marzy i tworzy w Warszawie.
Od najm?odszych lat rozwija swoje artystyczne pasje, malarstwa uczy?a si? u Adam J. Koz?owskiego , u Stanis?awa Tworzyd??o studiowa?a malarstwo chi?skie.
Przez wiele lat zwi?zana z grup? artystów skupionych przy Galerii Symbolicznej Adama J. Koz?owskiego przy ul. Tykoci?skiej w Warszawie.
Zajmowa?a si? aran?acj? i projektowaniem wn?trz i ogrodów. Ma na swoim koncie wystrój wielu biur , prywatnych mieszka? i lokali u?ytkowych. Ostatnim ciekawym efektem jej dzia?a? by?a wspó?praca przy aran?acji wystroju Zielonego Przedszkola na warszawskim Targówku oraz projekt elewacji tego? budynku.
Tworzy unikatowe stroje na zamówienie ?rodowiska artystycznego.
Z kawa?ków tkanin komponuje makaty, narzuty i patchworki, które równie? by?y eksponowane na kilku wystawach.
Mi?o?? do Sztuki Dalekiego Wschodu zaowocowa?a powstaniem kolekcji jukat-kimon, które mo?na by?o podziwia? na wystawie w Galerii Umbra oraz na Festiwalu Sztuki Japo?skiej w Wawrze.
Nale?y wspomnie? o wieloletniej wspó?pracy artystki z DK Zacisze, gdzie prowadzi warsztaty i zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y.
Jej prace zdobi? wn?trza w Polsce i zagranic? / Niemcy, Litwa, USA, Australia/ Bra?a udzia? w wystawach1987-Pokaz mody Riwiera Remont-wspó?udzia?,1988-Galeria Symboliczna,1989-wspólna wystawa uczniów Adama J, Koz?owskiego w Bie?niku k. Nowego S?cza ,1990-Prezentacja- Kolonia w Niemczech, 1992-Jachranka,1996-Galeria Symboliczna Adama J. Koz?owskiego,1997-Sala Akademicka przy Ko?ciele ?w. Zygmunta na Bielanach w Warszawie,1998-wystawa prac Chicago-Norige,1998-Festiwal Sztuki Chicago- plener malarski,2002-Dom Kultury Zacisze,2002-Galeria Reduta,2003-Irydion-Warszawa,2003-Galeria MOK Z?bki,2003-Powsin,2003-Galeria Targówek,2004-Ratusz Gminy Targówek,2004-Aktyn Business Center,2004-Galeria Fresco,2005-Galeria Irydion,2017- Galeria Umbra,2018-Festiwal Sztuki Japo?skiej,2019- DK Zacisze.